Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

ANMÄLAN   Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 19 april 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att:...

Nordnet inför transparenscertifiering för pensionspartners

Nordnet har sedan bolaget grundades för drygt 20 år sedan verkat för öppenhet kring de avgifter man som sparare betalar. Nu tar Nordnet nästa steg och kräver samma öppenhet hos de förmedlare som använder sig av Nordnets plattform för att sälja sina pensionslösningar....

Nordnet publicerar årsredovisning för 2016

Nordnets årsredovisning 2016 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets hållbarhetsrapport, Nordnet Citizenship.

Nordnet publishes annual report for 2016

Nordnet’s Annual Report 2016 is available to download and read on the company’s website. The annual report also includes Nordnet’s sustainability report, Nordnet Citizenship.

Tutkimus: Sijoittaminen on naisille voimaantumisen lähde

Terhi Piilosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä pro gradussa eriteltiin neljä sukupuolittunutta diskurssia eli yhtenäistä puhe- ja ajattelutapaa, joita naiset käyttävät puhuessaan sijoittamisesta. Diskurssit lajiteltiin sen mukaan, koetaanko...