Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Efter konvertering av Nordnets personalkonvertibelprogram 2005/2010 har antalet aktier och röster i Nordnet AB förändrats enligt följande.

Under konverteringsperioden 19 augusti 2009 - 2 november 2009 har - av det totalt kvarvarande nominella beloppet 40 350 000 kr - 14 150 000 kr, motsvarande ca 35 procent, konverterats till 1 407 960 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med ca 0,9 procent.Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda konverteringen uppgår till 166 937 285 och aktiekapitalet uppgår till 166 937 285 kronor.Konvertering kan påkallas under perioden fr o m den 1 juli 2009 t o m den 30 november 2010. Vid konverteringsperiodens start den 1 juli 2009 uppgick det totala nominella beloppet till 45 480 000 kr.Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.