Nordnet: månadsstatistik mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

I mars gjordes 1 719 933 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 83 899 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i mars till 507 100, vilket är 5 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 650 500 stycken, motsvarande en ökning med 7 700 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till -700 miljoner SEK och sparkapitalet till 197 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av mars till 7,4 miljarder SEK.

 MarsMarsFörändringFebruariFörändring
 20162015ett år2016en månad
Sverige853 675735 74516,0%1 134 098-24,7%
Norge235 285211 09011,5%258 260-8,9%
Danmark319 437385 134-17,1%406 597-21,4%
Finland311 536342 337-9,0%350 387-11,1%
Totalt1 719 9331 674 3062,7%2 149 342-20,0%
Snitt per börsdag83 89976 10510,2%102 350-18,0%
Aktiva kunder507 100449 90012,7%501 7001,1%
Aktiva konton650 500570 80014,0%642 8001,2%
Nettosparande (MSEK)-7002 500-128,0%1 400-150,0%
Sparkapital (Mdr SEK)1971931,7%1941,5%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 7073 82323,1%4 5912,5%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 7112 31417,1%2 6711,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

Mars månad slutade kring nollan på de nordiska börserna, som fortfarande står på minus hittills i år. Världsekonomin befinner sig i ett osäkert läge med både positiva signaler och en hel del svaghetstecken. Under månaden presenterade ECB utökade stimulanser. Att centralbankerna trycker på gasen brukar normalt innebära att börsen gynnas, men frågan är hur effektiva dessa åtgärder är mot bakgrund av de senaste årens misslyckade försök att få fart på ekonomin, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Den höga börsaktiviteten som vi sett de första två månaderna i år mattades av i mars. Antalet avslut bland våra kunder minskade med 18 procent jämfört med föregående månad men ligger trots det 10 procent högre än mars förra året. Nettosparandet är negativt till följd av det tidigare annonserade minskade partnersamarbetet med Söderberg & Partners på den svenska marknaden. Av deras kunders kapital har 2,2 miljarder flyttats från Nordnet under månaden. Totalt har 9,5 miljarder relaterat till Söderberg & Partners flyttats från Nordnet. Volymen i såväl privatlån och värdepappersbelåning ökade något jämfört med föregående månad, säger Johan Tidestad.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april  2016 kl 14:30 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.