Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Årsstämma

Årsstämma i Nordnet AB (publ) hålls tisdagen den 25 april 2017, kl. 18:30 på Gustavslundsvägen 141 i Alvik, Bromma. 

Bolagsordning

Bolagsordning för Nordnet AB (publ), 556249-1687

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara Nordnet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling, lämna och förmedla krediter till konsumenter och förmedla finansiell information via Internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 77 872 654 kronor och högst 311 490 616 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 77 872 654 och högst 311 490 616.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

På årsstämma utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Göteborg. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare och två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern- balansräkning.

b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

9. När så skall ske, bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, samt när så skall ske, revisorer samt revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11 Ordförande

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

_______________
Antagen på extra bolagsstämma den 11 augusti 2010.

Valberedning

Valberedningen för Nordnet AB (publ)

Per den 20 september 2016 och för tiden intill ny valberedning består valberedningen för Nordnet AB (publ) av:

 • Claes Dinkelspiel – styrelsens ordförande
 • Johan Malm – utsedd av E. Öhman J:or AB
 • Dick Lundqvist – utsedd av Premiefinans K. Bolin AB
 • Adam Gerge – utsedd av Didner & Gerge Fonder AB

Dick Lundqvist är valberedningens ordförande.

Dick Lundqvist, Claes Dinkelspiel, Johan Malm och Adam Gerge är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dick Lundqvist och Adam Gerge är oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller gruppen av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till Dick Lundqvist på mailadress ir@nordnet.se senast 31 januari 2017.

Om valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningen utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till styrelse;

b) förslag till styrelseordförande;

c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;

d) arvode för Bolagets revisorer;

e) val av revisorer;

f) förslag till ordförande på årsstämman;

g) förslag till regler – inkl. process för utseende av valberedning – för valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Samtliga handlingar från Nordnet’s bolagsstämmor hittas under Arkiv.

Revisorer

I samband med årsstämman 2016 valdes revisionsfirman Ernst & Young till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2017. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan 2010 auktoriserade revisorn Peter Strandh, född 1955. Peter Strandh har även revisionsuppdrag i bland annat LRF, AMF Pensionsförsäkring och Nobelstiftelsen.

Intern kontroll

Risk kontroll

Exponering mot risk är inbyggt i den verksamhet som Nordnet bedriver. Det är av stor betydelse att riskexponeringen sker under kontrollerade former. Nordnets ambition är att kontrollmiljön ska genomsyras av företagets etiska värderingar och företagskultur. De etiska riktlinjerna fastställs av styrelsen och kommuniceras till alla medarbetare liksom andra styrande dokument i form av policys, riktlinjer och instruktioner syftande till att begränsa och kontrollera risker och risktagandet i verksamheten. En låg risknivå och marknadens förtroende är högprioriterat av Nordnet. Som en konsekvens av detta ska Nordnet arbeta löpande med att stärka riskmedvetenheten i organisationen samt förutsättningarna för en god kontroll och uppföljning hos riskägare och kontrollerande enheter.

Nordnets styrelse är ytterst ansvarig för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordnets verksamhet i enlighet med de direktiv, lagar och föreskrifter som finns för verksamheten. Detta ansvar innebär att säkerställa att det finns oberoende funktioner som kontrollerar och hanterar risker och regelefterlevnad, samt rapporterar hur verksamheten bedrivs avseende detta till styrelse och ledning. Nordnets kontrollfunktioner utgörs av Risk Control, Compliance samt funktionen för oberoende granskning.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med av styrelsen fastställda policies, strategier, och styrdokument. Nordnet ska arbeta med risker i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Den första linjen i försvaret utgörs av verksamheten. Den andra försvarslinjen utgörs av det ramverk som skapar den interna kontrollen. Den tredje försvarslinjen utgörs av de oberoende granskarna som utför en granskning av arbetet inom de två första försvarslinjerna inklusive granskning av Risk Control och Compliancefunktionen. Läs mer om de tre försvarslinjerna i årsredovisningen 2015, not 7.

Vid bedömningen av effektiviteten i internkontrollen inom Nordnet så förlitar sig styrelsen huvudsakligen på arbetet i kontrollfunktionerna. Dessa utgörs av funktionen för Risk Control, Compliancefunktionen och de oberoende granskarna. Dessa kontrollfunktioner ska vara organisatoriskt oberoende av de enheter som de kontrollerar.

Den interna kapitalutvärderingen (IKU) är en kontinuerlig process som utvärderar kapitalbehovet i relation till Nordnets riskprofil. Resultatet blir vägledande i de strategival som görs för att långsiktig upprätthålla god kapitalstyrka. Ett IKU dokument upprättas årligen och ligger bland annat till grund för styrelsens arbete med Nordnets kapitalplanering. Som ett led i den interna kapitalutvärderingen genomförs en omfattande genomlysning och analys av riskerna i verksamheten. Kapitalbehovet för respektive risk har bedömts och sedan ställts i relation till det legala kapitalkravet och därefter har det högsta beloppet av det bedömda kapitalbehovet och det legala kapitalkravet använts i kapitalutvärderingen. Några diversifieringseffekter mellan risker har inte antagits.

De risker som Nordnet är exponerat mot delas in enligt nedan:

 • Kreditrisk/Motpartsrisk
 • Marknadsrisk
 • Finansieringsrisk/Likviditetsrisk
 • Operativ risk
 • Koncentrationsrisk
 • Affärsrisk
 • Risker i försäkringsverksamheten

För en beskrivning av varje ovan nämnd risk, se not 7 årsredovisningen 2015.

IT-säkerhet

För Nordnet är hög säkerhet i våra banktjänster ett grundläggande och viktigt område. IT-säkerhet är därför en av Nordnet viktigaste kärnkompetenser. Vi följer noggrant teknikutvecklingen för att säkerställa att våra tjänster är i framkant, både när det gäller att göra det enkelt och säkert att handla med värdepapper på internet.

När våra kunder är inloggade på sina depåer är all kommunikation mellan kunden och hemsidan krypterad för att skydda den från obehörig åtkomst. Säkerheten tryggas genom att Nordnets hemsida endast använder betrodda certifikat, en sorts digital id-handling som innehåller en nyckel som används för att kryptera informationen mellan användaren och systemen. På detta sätt kan vi säkerställa att informationen som skickas mellan en webbläsare och webbservern inte kan nås av obehöriga.

Nordnets IT-system övervakas dygnet runt under årets samtliga dagar. Dessutom genomförs regelbundna och oberoende säkerhetsgranskningar av IT-säkerhetsexperter och IT-revisorer. Nordnets arbete med informationssäkerhet centrerar kring ständiga förbättringar, och åtgärder genomförs kontinuerligt för att säkerställa att alla tjänster och system bibehåller hög säkerhet.

Internrevision

I enlighet med styrelsens arbetsordning och arbetsordningen för dotterbolagen Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB, samt Finansinspektionens föreskrifter, har styrelsen utsett en internrevisor som är direkt underställd styrelsen. Internrevisorns arbete baseras på en av styrelsen årlig fastställd granskningsplan. Granskningen innebär en utvärdering av den interna kontrollen i verksamheten samt en bedömning av ändamålsenligheten i densamma.

Sedan april 2014 har KPMG funktionen som internrevisor.

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)