Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) äger rum tisdagen den 21 februari 2017 kl. 18.00 på Gustavslundsvägen 141 i Alvik, Bromma. Registrering kan ske från kl. 17.30.

Bolagsordning

Bolagsordning för Nordnet AB (publ), 556249-1687

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara Nordnet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling, lämna och förmedla krediter till konsumenter och förmedla finansiell information via Internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 77 872 654 kronor och högst 311 490 616 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 77 872 654 och högst 311 490 616.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

På årsstämma utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Göteborg. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare och två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern- balansräkning.

b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

9. När så skall ske, bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, samt när så skall ske, revisorer samt revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11 Ordförande

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

_______________
Antagen på extra bolagsstämma den 11 augusti 2010.

Valberedning

Valberedningen för Nordnet AB (publ)

Per den 20 september 2016 och för tiden intill ny valberedning består valberedningen för Nordnet AB (publ) av:

 • Claes Dinkelspiel – styrelsens ordförande
 • Johan Malm – utsedd av E. Öhman J:or AB
 • Dick Lundqvist – utsedd av Premiefinans K. Bolin AB
 • Adam Gerge – utsedd av Didner & Gerge Fonder AB

Dick Lundqvist är valberedningens ordförande.

Dick Lundqvist, Claes Dinkelspiel, Johan Malm och Adam Gerge är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dick Lundqvist och Adam Gerge är oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller gruppen av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till Dick Lundqvist på mailadress ir@nordnet.se senast 31 januari 2017.

Om valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningen utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till styrelse;

b) förslag till styrelseordförande;

c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;

d) arvode för Bolagets revisorer;

e) val av revisorer;

f) förslag till ordförande på årsstämman;

g) förslag till regler – inkl. process för utseende av valberedning – för valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Samtliga handlingar från Nordnet’s bolagsstämmor hittas under Arkiv.

Styrelse och revisorer

Styrelse

Claes Dinkespiel
Claes Dinkespiel
Mer om Claes
Claes Dinkespiel
Claes Dinkespiel
Styrelseordförande

Född 1941. Styrelsens ordförande sedan 2001. Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm, MBA Insead, Frankrike. Styrelseordförande i Gummesson Gruppen AB, MPS Holding AB och Premiefinans K. Bohlin AB och SCI. Styrelseledamot i Gundua Foundation, Stiftelsen Silviahemmet och Drottningholms Slottsteater.

Ledamot i valberedningen, revisionsutskottet, ersättningsutskottet (Nordnet AB (publ)) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 4 801 838 (direkt) 71 317 411 (indirekt)

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i bolaget.

Anna Settman
Anna Settman
Mer om Anna
Anna Settman
Anna Settman
Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. Kommunikation vid Berghs School of Communications och IFL på Handelshögskolan. Vd för The Springfield Project. Styrelseledamot i Anticimex Group, Eniro, Hyper Island och We Mind. Fd VD för Aftonbladet Hierta AB.

Aktieinnehav (per 31 december 2015): -

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Tom Dinkelspiel
Tom Dinkelspiel
Mer om Tom
Tom Dinkelspiel
Tom Dinkelspiel
Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2007. Studier vid Handelshögskolan Stockholm. Styrelseordförande i Swedsec Licensiering AB and Öhmankoncernens moderbolag E. Öhman J:or AB, samt ledamot och i vissa fall ordförande i vissa andra bolag inom Öhmankoncernen. Styrelseledamot MPS Holding AB, Kogmot AB och Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB. Styrelseordförande i Nordnet Pensionsförsäkring AB samt styrelseledamot i Nordnet Bank AB och i Nordnet Livsforsikring AS.

Ordförande i revisionsutskottet (Nordnet AB (publ)) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB) samt ledamot i risk- och complianceutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 4 904 776 (direkt) och 54 313 083 (indirekt)

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i bolaget.

Anna Frick
Anna Frick
Mer om Anna
Anna Frick
Anna Frick
Styrelseledamot

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2009. MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Vice VD och styrelseledamot i Garbergs Reklambyrå AB och styrelseledamot i Leo Vegas AB. Tidigare Head of Creative på Adamsky Agency samt byråledare (COO) på kommunikationsbyrån Farfar AB.

Aktieinnehav (per den 31 december 2015): -

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Kjell Hedman
Kjell Hedman
Mer om Kjell
Kjell Hedman
Kjell Hedman
Styrelseledamot

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2010. Kjell är utbildad ekonom. Styrelseledamot i Aktia Bank i Finland. Fd vd i Landshypotek AB, fd ordförande i bl a Swedbank Hypotek, Swedbank Försäkring och Swedbank Finans.

Ordförande i risk- och complianceutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB) och ledamot i ersättningsutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 5 000

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Bo Mattsson
Bo Mattsson
Mer om Bo
Bo Mattsson
Bo Mattsson
Styrelseledamot

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2003. Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Grundade CINT AB, Eurotrade samt Mangold AB, och är fd VD i Nordnet Holding. Styrelseledamot i Sticky AB och Techtroopers AB.

Ledamot i revisionsutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB), ersättningsutskottet  (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 5 012

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Jaana Rosendahl
Jaana Rosendahl
Mer om Jaana
Jaana Rosendahl
Jaana Rosendahl
Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Civilingenjör i energieekonomi och produktionsekonomi från Helsingfors Teknologiska Universitet. Har tidigare jobbat på Taaleritehdas Oyj som Chief Customer Officer. Advisor på Seedi Solutions agency och har erfarenhet av styrelsearbete i Digiraksa Oy.

Aktieinnehav (per 31 december 2015): -

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Nordnets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt för att bolaget har ett väl fungerande rapporteringssystem. Styrelsens ansvarar för att granska bolagets verksamhet innefattande administrativa rutiner och varje annat förhållande inom bolaget som kan inverka på bolagets förmåga att infria sina förpliktelser och nå uppställda mål, besluta i frågor som rör bolagets övergripande mål och strategier, besluta om affärsplan och budget samt fortlöpande följa upp bolagets utveckling i förhållande till dessa. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och minst en gång per år behandla vd:s arbete. Vidare ansvarar styrelsen för att följa och ha översyn över bolagets verksamhet och ekonomiska situation samt ansvara för att koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsprinciper. Styrelsen ansvarar för att utse en särskild granskningsfunktion (internrevision), besluta om förändringar av större betydelse för bolagets verksamhet och organisation samt löpande följa upp sådana beslut om förändringar, tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och tillse att erforderliga etiska riktlinjer fastställs.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens sammansättning

På årsstämman 2016 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. VD ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är vanligen sekreterare vid styrelsens möten. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också att ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett risk- och complianceutskott ska inrättas samt deras uppgifter. Den senast gällande arbetsordningen fastställdes den 21 april 2016.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen anger även att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska äga rum genom en systematisk och strukturerad process. För 2015 har ordföranden tillsett att styrelsens arbete har utvärderats och att valberedningens ordförande, Dick Lundqvist, har informerats om resultatet av utvärderingen inför valberedningens nomineringsarbete till årsstämman 2016.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt. Ett sätt är genom instruktioner till VD. Enligt instruktionen ansvarar VD för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning.

Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering, månadsrapporter och daglig kontroll av verksamhetsmässiga nyckeltal. VD ansvarar även för att övrig finansiell information, exempelvis pressmeddelande och presentationsmaterial, är korrekt och av god kvalitet. Av VD-instruktionen framgår i vilka frågor VD får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen.

Koncernen arbetar med internkontroll i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Bedömningen av effektiviteten i internkontrollen utförs i stor utsträckning av de oberoende kontrollfunktionerna. Dessa utgörs av funktionen för Risk Control, Compliancefunktionen och en internrevisor vilka samtliga övervakar efterlevnaden av interna och externa regelverk och risklimiter. Genom revisionsutskottets uppgifter säkerställs att den finansiella rapporteringen håller en hög kvalitet. Styrelsen följer upp och utvärderar kvalitetssäkringen genom att få månatliga rapporter om bolagets resultatutveckling, kredit- och riskexponering samt relevanta branschdata, och genom att vid varje ordinarie styrelsesammanträde behandla koncernens ekonomiska situation.

Under 2015 var en av fyra delårsrapporter föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Koncernens revisorer rapporterar sina iakttagelser från revisionen till styrelsen, dels i samband med löpande granskning under året och dels vid årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisorer minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker. Revisorn presenterar och får synpunkter från styrelsen på revisionens inriktning och omfång.

Ersättning och förmåner

Årsstämman 2016 beslöt att den totala ersättningen till styrel­sens ledamöter för innevarande år skulle uppgå till
2 600 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordförande och 300 000 kronor till respektive ledamot. Därutöver tillkommer ett arvode till styrelseledamot om 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar, ordförande i respektive utskott erhåller 100 000 kronor. Ordföranden i Risk- och Complianceutskottet erhåller dock 200 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter som samtidigt har en anställning i bolaget eller dess dotterbolag.

Under 2015 utgick totalt 5 974 000 kronor i ersättningar till revisorer och revisionsföretag. Summan avser arbete för revision, rådgivning och annan granskning i samband med revision. Ersättning har även utgått för annan rådgivning, varav merparten avser revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernledning samt incitamentsprogram till nyckelpersoner i koncernen. Ersättningsutskottet ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen. Rapportering till styrelsen sker fortlöpande. Ersättningsutskottet består av Ulf Din­kelspiel (ordförande), Claes Dinkelspiel, Bo Mattsson och Kjell Hedman.

Revisionsutskott

Styrelsen har även inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete avseende kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen, hålla fortlöpande kontakt med externrevisorn, föreslå riktlinjer till styrelsen för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av revisorn, utvärdera revisionsinsatsen och informera valberedningen om resultatet av denna. Utskottet agerar också biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer och arvodering av revisionsinsatsen. I revisionsutskottet ingår Tom Dinkelspiel (ordförande), Claes Dinkelspiel och Bo Mattsson. Enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Sammansättningen av ledamöterna i revisionsutskottet innebär att dessa krav är uppfyllda.

Risk- och complianceutskott

Styrelsen har vidare inrättat ett risk- och complianceutskott med uppgift att vara ett beredande organ till styrelsen och som i sitt arbete genom dialog med externrevisorn, internrevisorn, head of risk control, head of compliance och koncernledning skall övervaka och ge styrelsen ökade möjligheter till information om verksamhetens och organisationens struktur, compliance (regelefterlevnad), risk och incidentrapportering. Risk- och complianceutskottet skall föreslå styrelsen revisionsplan för internrevisionen (oberoende granskning) samt genomgå och till styrelsen vidarerapportera utförda oberoende granskningar. Risk- och complianceutskottet består av Kjell Hedman (ordförande) och Tom Dinkelspiel.

Kreditutskott

För dotterbolaget Nordnet Bank AB har styrelsen inrättat ett kreditutskott som bland annat har i uppgift att besluta och bereda limiter som ankommer på bolagets styrelse, enligt instruktion i styrelsens arbetsordning, samt bereda den årliga rapporteringen av styrelselimiter. Kreditutskottet ska enligt gällande arbetsordning även rapportera till styrelsen i Nordnet AB (publ). I kreditutskottet ingår Tom Dinkelspiel (ordförande), Bo Mattsson och Claes Dinkelspiel.

Revisorer

I samband med årsstämman 2016 valdes revisionsfirman Ernst & Young till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2017. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan 2010 auktoriserade revisorn Peter Strandh, född 1955. Peter Strandh har även revisionsuppdrag i bland annat LRF, AMF Pensionsförsäkring och Nobelstiftelsen.

Ledning och incitamentsprogram

VD och koncernledning

Håkan Nyberg
Håkan Nyberg
Verkställande Direktör
Mer om Håkan
Håkan Nyberg
Håkan Nyberg
Verkställande Direktör

Håkan är född 1959. Han är anställd sedan 2012. Håkan har en magisterexamen i tillämpad matematik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han var tidigare VD för EnterCard International och innan dess chef för Swedbanks (dåvarande Föreningssparbanken) internetbankverksamhet.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 25 989

Robert Stambro
tf Chief Financial Officer
Mer om Robert
Robert Stambro
tf Chief Financial Officer

Robert är född 1975. Han är anställd sedan 2009. Robert har en magisterexamen i internationell ekonomi från Luleå tekniska universitet. Han har tidigare arbetat på Vattenfall och iSite.

Aktieinnehav per 31 oktober 2016 (direkt): 7 017

Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Mer om Jenny
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer

Jenny är född 1973. Hon är anställd sedan 2013. Jenny är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt har en Fil. Kand. i språkvetenskap från Karlstads Universitet. Hon har tidigare arbetat på SEB och Accenture.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 3 389

Carina Tovi
Carina Tovi
Chief Administration Officer
Mer om Carina
Carina Tovi
Carina Tovi
Chief Administration Officer

Carina är född 1965. Hon är anställd sedan 2011. Carina är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Carina är VD för Nordnet Pensionsförsäkring AB. Hon har tidigare arbetat på bland annat Swedbank Robur Fonder.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 8 287

Tuva Palm
Tuva Palm
Chief Technology Officer
Mer om Tuva
Tuva Palm
Tuva Palm
Chief Technology Officer

Tuva föddes 1974 och började på Nordnet som CTO 2016. Hon har bland annat en Civilingenjörsexamen i datateknik från KTH och har läst Ekonomi på Stockholms universitet. Tuva var senast Director of Product för Consumer & Issuing enheten på Klarna, och ansvarade där för deras US och UK lansering. Hon har tidigare varit t ex Engineering Manager för en del av Java Platform, men började sin karriär som kompilator-programmerare. 

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): -

Sylvia Tande
Sylvia Tande
Head of Personal Loans
Mer om Sylvia
Sylvia Tande
Sylvia Tande
Head of Personal Loans

Sylvia är född 1984. Hon har arbetat på Nordnet sedan 2014. Sylvia har en Master i Management Science & Finance från Southampton University och en examen i Aerospace Engineering från University of Sheffield. Hon har tidigare arbetat på Klarna och Entercard International där hon specialiserade sig på att bygga kravstrategier för låneprodukter. Sylvia har även gått ett tvåårigt traineeprogram på Barclays Bank i London.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 156

Hans Strömblad van Eijk
Hans Strömblad van Eijk
Chief Marketing & Analytics Officer
Mer om Hans
Hans Strömblad van Eijk
Hans Strömblad van Eijk
Chief Marketing & Analytics Officer

Hans är född 1981. Han är anställd sedan 2011. Hans har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt MSc i Industriell ekonomi och BSc i IT-affärssystem från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare har Hans arbetat på mobiloperatören Tre och som Managementkonsult på SP Consulting.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 3 922

Eva Trouin
Eva Trouin
Landschef Sverige
Mer om Eva
Eva Trouin
Eva Trouin
Landschef Sverige

Eva är född 1976. Hon har varit anställd sedan 2013. Eva har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Halmstad Högskola och University of Technology Sydney. Hon har tidigare arbetat på Swedbank Försäkring och Swedbank Robur.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 4 128

Anders Skar
Anders Skar
Landschef Norge
Mer om Anders
Anders Skar
Anders Skar
Landschef Norge

Anders är född 1976. Han är anställd sedan 2005. Andes är Civilekonom från Norges Handelshøyskole. Tidigare har Anders arbetat på Accenture.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 18 539

Niklas Odenwall
Niklas Odenwall
Landschef Danmark
Mer om Niklas
Niklas Odenwall
Niklas Odenwall
Landschef Danmark

Niklas är född 1971. Han är anställd sedan 2011. Niklas har en Politices magister med nationalekonomi som huvudämne från Åbo Akademi. Han var tidigare landschef för Nordnet Finland. Niklas har tidigare varit VD på Infonet Finland och arbetat som aktiemäklare på Conventum Securities.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 6 175

Suvi Tuppurainen
Landschef Finland
Läs mer om Suvi
Suvi Tuppurainen
Landschef Finland

Suvi är född 1976. Hon är anställd på Nordnet sedan 2010. Suvi har en master i ekonomi från Tampere universitet, Finland. Hon har arbetat inom finans sedan 1998 var tidigare på eQ Bank.

Aktieinnehav per 31 oktober 2016 (direkt): 4 609

VD och ledning

VD leder verksamheten inom de ramar styrelsen lagt fast. Den senast gällande VD-instruktionen fastställdes av styrelsen den 21 april 2016. VD tar fram nödvändigt informations- och besluts­underlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har veckovisa möten där operativa frågeställningar diskuteras. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter. Utöver veckomötena träffas de flesta i koncernledningen dagligen. Bolagets snabba utveckling gör att den dagliga kontakten är en förutsättning för en fungerande styrning och ledning. Ledningsgruppen består av chefer från väsentliga affärsområden inom Nordnetkoncernen.

Ersättning och förmåner

Ersättning till VD och de övriga i Bolagsledningen utgörs av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen är individuell och beaktar den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet, prestation och uppnådda resultat. Nordnet är ett värderingsstyrt företag varför prestationen även värderas i förhållande till bolagets värderingar.

Fast ersättning till VD Håkan Nyberg för 2015 uppgick till 370 000 kronor per månad. För mer information, se not 12 i årsredovisningen.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning kan utgå enligt ett långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram för att belöna i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål på koncernnivå, och med hänsyn tagen till riskjusterad prestation på teamnivå och individuell nivå. För mer information, se not 12 i årsredovisningen.

Pension

Med undantag för verkställande direktören (se vidare nedan) har Bolaget samma policy beträffande pension för medlemmarna i Bolagsledningen som för övriga anställda. Pensionsplanen är premiebaserad. Premien för tjänstepensionsförsäkringen baseras på ålder, lön samt det basbelopp som anges i vid var tid gällande premieplan. För medlemmar i Bolagsledningen ej bosatta i Sverige tillämpas lokala regler som leder till pension enligt motsvarande villkor. Samma policy ska tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Verkställande direktörens pensionsavsättningar motsvarar 35 procent av den fasta lönen. Beträffande pensionskostnader hänvisas till årsredovisning 2015.

Övriga förmåner

Övriga, icke-monetära förmåner till en medlem i Bolagsledningen ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Det finns inga särskilda förmåner för bolagets ledning förutom tjänstebil till för arbetsgivaren kostnadsneutralt upplägg och betald sjukvårdsförsäkning.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Medlemmarna i Bolagsledningen har mellan tre och nio månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden utgår lön och övriga anställningsvillkor gäller.

Verkställande direktören i Bolaget har utöver en ömsesidig uppsägningstid om sex månader rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 gånger den månadslön som utbetalts under uppsägningstiden. I tillägg härtill gäller att för det fall Bolaget skulle få en annan huvudägare än Öhman-gruppen, och detta på ett grundläggande sätt skulle förändra rollen för verkställande direktören i en för den nuvarande verkställande direktören oförmånlig eller negativ riktning genom minskande verksamhet och minskat ansvar, har verkställande direktören rätt att avgå med avgångsvederlag motsvarande 12 gånger den fasta månadslönen, utan avräkning för eventuell ersättning från ny arbetsgivare.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader.

Ersättningssystem

Styrelserna i Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har enligt gällande regelverk antagit en ersättningspolicy i syfte att fastställa ett ersättningssystem i respektive bolag som främjar en sund och effektiv riskantering och motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningsfrågor bereds av respektive bolags styrelse eller i förekommande fall ersättningsutskott och beslutas sedan i respektive bolags styrelse. Respektive bolags styrelse analyserar bl.a. samtliga risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för inklusive de risker som är förenade med gällande ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifierar respektive styrelse vilka anställda som ska anses utgöra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan bolagets riskprofil eller personal som kan påverka bolagets risknivå. Senast antagna analys återfinns här:

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet (2016-03-18)

Styrelsen i Nordnet AB (publ) lämnar i enlighet med punkt 10.3 tredje stycket i Svensk Kod för Bolagsstyrning årligen en redovisning av resultatet av den utvärdering som ska göras enligt punkt 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Senaste redovisningen återfinns här:

Redovisning av styrelsens utvärdering enligt punkt 10.3 tredje stycket Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) (2016-03-29)

Prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram

I enighet med beslut på årsstämmorna den 24 april 2013, den 23 april 2014, den 23 april 2015 och den 21 april 2016 har Nordnet inrättat fyra långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013”, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014”, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015” och ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016”.

Prestationsrelaterat aktieprogram 2013

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013” avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som det fattades beslut om den 24 april 2013 omfattar ca 25 personer inklusive verkställande direktören.

Anställda som deltar aktieprogram 2013 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttoersättning för köp av Nordnet-aktier på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månadersperiod från det att respektive program implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Nordnet-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, samt om i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts, kan den anställde ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier enligt ett förutbestämt antal. För de som deltar i ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013” utgår även en (1) icke resultatbaserad matchningsaktie för varje aktie som deltagaren innehar.

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan utfallet bli noll.

Prestationsrelaterat aktieprogram 2014

”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014” avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som det fattades beslut om den 23 april 2014 omfattar ca 35 personer inklusive verkställande direktören.

Anställda som deltar aktieprogram 2014 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttoersättning för köp av Nordnet-aktier på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månadersperiod från det att respektive program implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Nordnet-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, samt om i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts, kan den anställde ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier enligt ett förutbestämt antal. För de som deltar i ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014” utgår även en (1) icke resultatbaserad matchningsaktie för varje aktie som deltagaren innehar.

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan utfallet bli noll.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2015. Högst 1 330 000 aktier får förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012, 2013 och 2014. Av dessa får högst 306 500 aktier förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmen.

Prestationsrelaterat aktieprogram 2015

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som det fattades beslut om den 23 april 2015 omfattar ca 40 personer inklusive verkställande direktören.

Anställda som deltar aktieprogram 2015 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttoersättning för köp av Nordnet-aktier på Nasdaq Stockholm under en 12-månadersperiod från det att respektive program implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Nordnet-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, samt om i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts, kommer den anställde tilldelas ett motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Utöver denna tilldelning kommer dessa nyckelpersoner att erbjudas ytterligare tilldelning av matchningsaktier.

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan utfallet bli noll.

Med anledning av de prestationsrelaterade aktieprogrammen har Nordnet AB:s årsstämma 2015 beslutat om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av aktier i Nordnet AB (publ) på Nasdaq Stockholm.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2016. Högst 1 405 700 aktier får förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, 2014 och 2015. Av dessa får högst 323 700 aktier förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmen.

Prestationsrelaterat aktieprogram 2016

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som det fattades beslut om den 21 april 2016 omfattar ca 40 personer inklusive verkställande direktören.

Anställda som deltar aktieprogram 2016 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttoersättning för köp av Nordnet-aktier på Nasdaq Stockholm under en 12-månadersperiod från det att respektive program implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Nordnet-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, samt om i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts, kommer den anställde tilldelas ett motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Utöver denna tilldelning kommer dessa nyckelpersoner att erbjudas ytterligare tilldelning av matchningsaktier.

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan utfallet bli noll.

Med anledning av de prestationsrelaterade aktieprogrammen har Nordnet AB:s årsstämma 2016 beslutat om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av aktier i Nordnet AB (publ) på Nasdaq Stockholm.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017. Högst 1 212 177 aktier får förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, 2014, 2015 och 2016. Av dessa och tidigare förvärvade aktier får högst 427 700 aktier (eller sådant högre antal aktier som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser) förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, 2014, 2015 och 2016.

Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att stimulera nyckelpersoner till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammen ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare inför framtida nyckelpersonsrekryteringar.

Intern kontroll

Risk kontroll

Exponering mot risk är inbyggt i den verksamhet som Nordnet bedriver. Det är av stor betydelse att riskexponeringen sker under kontrollerade former. Nordnets ambition är att kontrollmiljön ska genomsyras av företagets etiska värderingar och företagskultur. De etiska riktlinjerna fastställs av styrelsen och kommuniceras till alla medarbetare liksom andra styrande dokument i form av policys, riktlinjer och instruktioner syftande till att begränsa och kontrollera risker och risktagandet i verksamheten. En låg risknivå och marknadens förtroende är högprioriterat av Nordnet. Som en konsekvens av detta ska Nordnet arbeta löpande med att stärka riskmedvetenheten i organisationen samt förutsättningarna för en god kontroll och uppföljning hos riskägare och kontrollerande enheter.

Nordnets styrelse är ytterst ansvarig för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordnets verksamhet i enlighet med de direktiv, lagar och föreskrifter som finns för verksamheten. Detta ansvar innebär att säkerställa att det finns oberoende funktioner som kontrollerar och hanterar risker och regelefterlevnad, samt rapporterar hur verksamheten bedrivs avseende detta till styrelse och ledning. Nordnets kontrollfunktioner utgörs av Risk Control, Compliance samt funktionen för oberoende granskning.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med av styrelsen fastställda policies, strategier, och styrdokument. Nordnet ska arbeta med risker i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Den första linjen i försvaret utgörs av verksamheten. Den andra försvarslinjen utgörs av det ramverk som skapar den interna kontrollen. Den tredje försvarslinjen utgörs av de oberoende granskarna som utför en granskning av arbetet inom de två första försvarslinjerna inklusive granskning av Risk Control och Compliancefunktionen. Läs mer om de tre försvarslinjerna i årsredovisningen 2015, not 7.

Vid bedömningen av effektiviteten i internkontrollen inom Nordnet så förlitar sig styrelsen huvudsakligen på arbetet i kontrollfunktionerna. Dessa utgörs av funktionen för Risk Control, Compliancefunktionen och de oberoende granskarna. Dessa kontrollfunktioner ska vara organisatoriskt oberoende av de enheter som de kontrollerar.

Den interna kapitalutvärderingen (IKU) är en kontinuerlig process som utvärderar kapitalbehovet i relation till Nordnets riskprofil. Resultatet blir vägledande i de strategival som görs för att långsiktig upprätthålla god kapitalstyrka. Ett IKU dokument upprättas årligen och ligger bland annat till grund för styrelsens arbete med Nordnets kapitalplanering. Som ett led i den interna kapitalutvärderingen genomförs en omfattande genomlysning och analys av riskerna i verksamheten. Kapitalbehovet för respektive risk har bedömts och sedan ställts i relation till det legala kapitalkravet och därefter har det högsta beloppet av det bedömda kapitalbehovet och det legala kapitalkravet använts i kapitalutvärderingen. Några diversifieringseffekter mellan risker har inte antagits.

De risker som Nordnet är exponerat mot delas in enligt nedan:

 • Kreditrisk/Motpartsrisk
 • Marknadsrisk
 • Finansieringsrisk/Likviditetsrisk
 • Operativ risk
 • Koncentrationsrisk
 • Affärsrisk
 • Risker i försäkringsverksamheten

För en beskrivning av varje ovan nämnd risk, se not 7 årsredovisningen 2015.

IT-säkerhet

För Nordnet är hög säkerhet i våra banktjänster ett grundläggande och viktigt område. IT-säkerhet är därför en av Nordnet viktigaste kärnkompetenser. Vi följer noggrant teknikutvecklingen för att säkerställa att våra tjänster är i framkant, både när det gäller att göra det enkelt och säkert att handla med värdepapper på internet.

När våra kunder är inloggade på sina depåer är all kommunikation mellan kunden och hemsidan krypterad för att skydda den från obehörig åtkomst. Säkerheten tryggas genom att Nordnets hemsida endast använder betrodda certifikat, en sorts digital id-handling som innehåller en nyckel som används för att kryptera informationen mellan användaren och systemen. På detta sätt kan vi säkerställa att informationen som skickas mellan en webbläsare och webbservern inte kan nås av obehöriga.

Nordnets IT-system övervakas dygnet runt under årets samtliga dagar. Dessutom genomförs regelbundna och oberoende säkerhetsgranskningar av IT-säkerhetsexperter och IT-revisorer. Nordnets arbete med informationssäkerhet centrerar kring ständiga förbättringar, och åtgärder genomförs kontinuerligt för att säkerställa att alla tjänster och system bibehåller hög säkerhet.

Internrevision

I enlighet med styrelsens arbetsordning och arbetsordningen för dotterbolagen Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB, samt Finansinspektionens föreskrifter, har styrelsen utsett en internrevisor som är direkt underställd styrelsen. Internrevisorns arbete baseras på en av styrelsen årlig fastställd granskningsplan. Granskningen innebär en utvärdering av den interna kontrollen i verksamheten samt en bedömning av ändamålsenligheten i densamma.

Sedan april 2014 har KPMG funktionen som internrevisor.

Kontakta oss

Robert Stambro
tf Chief Financial Officer
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Emelie Ahlin
Emelie Ahlin Andersson
Investor relations