Nyckeltal

Letar du efter Nordnets finansiella resultat och nyckeltal? Då har du kommit rätt. Du hittar mer finansiell statistik i våra rapporter som du hittar i rapportcentret.

Nyckeltal

Koncernen

2015

2014

2013

2012

2011

Rörelsemarginal i %

36%

31%

30%

24%

32%

Vinstmarginal i %

29%

25%

24%

20%

25%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK*

11.1

15.2

16.5

13.7

15.0

Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK*

30.1

40.4

13.6

12.8

10.4

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK

8.1

7.4

5.4

4.3

3.0

Marknadsföringskostnader, MSEK

33.5

38.5

35.1

36.5

49.5

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK

2.05

1.58

1.34

1.08

1.54

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK

2.04

1.58

1.34

1.08

1.54

Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier

9.89

19.09

11.02

-0.16

13.62

Avkastning på eget kapital i %

20%

16%

15%

13%

20%

Eget kapital per aktie, SEK**

10.72

9.98

9.26

8.65

8.17

Utdelning per aktie

1.30

1.00

0.85

0.70

0.65

Aktiekurs, SEK

41.00

28.20

26.00

16.8

15.60

Börsvärde vid periodens slut, MSEK

7,151

4,936

4,551

2,940

2,730

Aktiens omsättningshastighet, %

32

28

17

19

19

Eget kapital, MSEK**

1,870.1

1,747.6

1,621.0

1,514.0

1,429.3

Kapitalbas, MSEK

1,244.8

1,270.3

1,205.0

1,091.9

977.9

Kapitalrelation, %

15.8

16.0

16.6

18.3

15.8

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

174,950,604

175,027,886

175,027,886

175,027,886

175,027,886

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

175,299,370

175,096,811

175,027,886

175,027,886

175,027,886

Antal utestående aktier vid periodens slut

174,418,830

175,027,886

175,027,886

175,027,886

175,027,886

Antal heltidstjänster vid årets slut

427

385

330

329

330

* Exklusive företagsförvärv

** Exklusive minoritet

 

Kundrelaterade nyckeltal

 

2015

2014

2013

2012

2011

Antal aktiva kunder

490,400

432,600

394,700

366,600

344,000

Antal aktiva konton vid periodens slut

627,500

544,600

487,800

444,300

405,500

Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK

200

166

136

104

90

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK

318,800

305,200

278,800

233,400

221,400

Inlåning vid periodens slut, MSEK

23,726.7

21,095.9

16,899.6

12,815.3

14,046.9

Utlåning vid periodens slut inklusive pantsatta likvida medel, MSEK

7,278.1

5,785.6

5,455.5

4,737.3

4,629.7

Utlåning/inlåning. %

31%

27%

32%

37%

33%

Antal avslut per år

19,831,700

14,642,500

13,565,700

12,737,100

15,311,500

Antal avslut per handelsdag

80,000

59,281

54,700

51,161

60,760

Antal avslut per aktivt konto per år

37.4

32.0

32.9

33.6

37.8

Antal avslut per aktivt konto per månad

3.1

2.7

2.7

2.8

3.1

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK

24

25

24

22

26

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK

2,716,400

2,146,000

1,925,300

1,721,200

2,287,500

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, %

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.1%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK

2,112

2,099

2,118

2,150

2,794

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK

-1,262

-1,348

-1,391

-1,539

-1,918

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK

850

751

727

611

876

Flerårsöversikt

Resultaträkningar KSEK

2015

2014

2013

2012

2011

Räntenetto

417,926

478 573

482 421

520 585

327,781

Provisionsnetto

624 653

478 217

403330

344 205

460 271

Nettoresultat av finansiella transaktioner

147 193

86 445

65 287

31 721

31 601

Övriga intäkter

59 641

42 675

37 948

41 909

45 081

Summa rörelseintäkter

1 249 413

1 085 910

988 986

938 420

1 084 237

Rörelsekostnader

-759 433

-705 858

-656 235

-666 537

-691 836

Kreditförluster

-41 333

-43 074

-38 756

-44 690

-40 941

Rörelseresultat

448 647

336 978

293 995

227 193

351 460

Skatt

-91 506

-60 343

-60 150

-38 267

-81 311

Årets resultat

357 141

276 634

233 845

188 926

270 149

Balansräkningar KSEK

2015

2014

2013

2012

2011

Utlåning till kreditinstitut

294 691

987 482

967 567

1 464 951

1 837 774

Utlåning till allmänheten

7 278 083

5 806 242

5 455 533

4 737 333

4 629 692

Tillgångar i försäkringsrörelsen

35 995 138

28 868 479

23 764 928

18 961 654

16 463 478

Övriga tillgångar

16 645 382

13 358 798

9 334 197

6 227 967

6 131 321

Summa tillgångar

60 213 294

49 243 991

39 522 225

31 391 905

29 062 265

Skulder till kreditinstitut

396 529

In- och upplåning från allmänheten

19 605 376

16 500 316

12 898 569

10 487 740

10 708 413

Skulder i försäkringsrörelsen

35 995 138

28 869 319

23 756 601

18 962 253

16 464 685

Övriga skulder

2 341 211

2 123 234

1 232 674

427 941

459 893

Summa skulder

58 339 327

47 492 869

37 896 844

29 877 934

27 632 991

Totalt eget kapital

1 873 966

1 751 122

1 625 381

1 513 971

1 429 274

Summa skulder och eget kapital

60 213 294

49 243 991

39 522 225

31 391 905

29 062 265

Definitioner

Aktiv kund Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett aktivt konto

Aktivt konto Konto med värde över noll eller kreditengagemang

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Avkastning på tillgångar Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avslut En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats. Är en nyckelparameter i provisionsintäkterna. En lagd order medför ibland flera avslut.

Börsvärde Antal utestående aktier multiplicerat med aktiekursen.

Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Ett vägt genom­snitt av under året utestående aktier samt potentiellt tillkom­mande aktier i enlighet med IAS 33.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning Ett vägt genom­snitt av under året utestående aktier i enlighet med IAS 33.

Inlåning Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i försäkringsrörelsen.

Kostnadstäckning Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till kostnader.

Nettocourtageintäkt Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för provisionskostnader och ej transaktionsrelaterade nettoprovisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal avslut under perioden.

Nettosparande Insättningar, med avdrag för uttag, av likvida medel och värdepapper. Nivån av nettosparande säger mycket om spararnas generella tilltro till marknaden. I tider av stigande börser brukar nettosparandet öka, medan det sjunker i trögare börsklimat.

Resultat per aktie före respektive efter utspädning Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning.

Rörelsekostnader Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och nedskrivning av goodwill.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Sparkapital Summan av likvida medel och marknads­värde på värdepapper för samtliga aktiva konton. Sparkapitalet påverkas av den generella marknadsutvecklingen och nettosparandet.

Vinstmarginal Årets resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Kontakta oss

Robert Stambro
tf Chief Financial Officer
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Emelie Ahlin
Emelie Ahlin Andersson
Investor relations