Finansiell information

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Nyckeltal

Koncernen

2016

2015

2014

2013

2012

Rörelsemarginal i %

31%

36%

31%

30%

24%

Vinstmarginal i %

25%

29%

25%

24%

20%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK*

9,9

11,1

15,2

16,5

13,7

Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK*

46,5

30,1

40,4

13,6

12,8

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK

21,6

8,1

7,4

5,4

4,3

Marknadsföringskostnader, MSEK

41,5

33,5

38,5

35,1

36,5

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK

1,70

2,05

1,58

1,34

1,08

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK

1,70

2,04

1,58

1,34

1,08

Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier

22,30

9,89

19,09

11,02

-0,16

Avkastning på tillgångar i % 

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Avkastning på eget kapital i %

15%

20%

16%

15%

13%

Eget kapital per aktie, SEK**

11,35

10,72

9,98

9,26

8,65

Utdelning per aktie

1,00

1,30

1,00

0,85

0,70

Aktiekurs, SEK

37,30

41,00

28,20

26,00

16,8

Börsvärde vid periodens slut, MSEK

6 529

7 151

4 936

4 551

2 940

Aktiens omsättningshastighet, %

42%

32%

28%

17%

19%

Eget kapital, MSEK**

1 978,9

1 870,1

1 747,6

1 621,0

1 514,0

Kapitalbas, MSEK

1 295,4

1 244,8

1 270,3

1 205,0

1 091,9

Kapitalrelation, %

16,7%

15,8%

16,0%

16,6%

18,3%

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

174 393 815

174 950 604

175 027 886

175 027 886

175 027 886

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

174 779 791

175 299 370

175 096 811

175 027 886

175 027 886

Antal utestående aktier vid periodens slut

174 413 807

174 418 830

175 027 886

175 027 886

175 027 886

Antal heltidstjänster vid årets slut

405

427

385

330

329

* Exklusive företagsförvärv

** Exklusive minoritet

 

Kundrelaterade nyckeltal

 

2016

2015

2014

2013

2012

Antal aktiva kunder

566 800

490 400

432 600

394 700

366 600

Antal aktiva konton vid periodens slut

735 000

627 500

544 600

487 800

444 300

Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK

235

200

166

136

104

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK

319 300

318 800

305 200

278 800

233 400

Inlåning vid periodens slut, MSEK

29 131,5

23 726,7

21 095,9

16 899,6

12 815,3

Utlåning vid periodens slut inklusive pantsatta likvida medel, MSEK

9 516,4

7 278,1

5 785,6

5 455,5

4 737,3

Utlåning vid periodens slut exklusive pantsatta likvida medel, MSEK

9 210,8

7 086,4

5 619,6

5 368,3

4 708,7

Utlåning/inlåning. %

33%

31%

27%

32%

37%

Antal avslut per år

22 931 500

19 831 700

14 642 500

13 565 700

12 737 100

Antal avslut per handelsdag

91 400

80 000

59 281

54 700

51 161

Antal avslut per aktivt konto per år

37,2

37,4

32,0

32,9

33,6

Antal avslut per aktivt konto per månad

3,1

3,1

2,7

2,7

2,8

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK

20

24

25

24

22

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK

2 562 100

2 716 400

2 146 000

1 925 300

1 721 200

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, %

0,6%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK

1 755

2 112

2 099

2 118

2 150

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK

-1 173

-1 262

-1 348

-1 391

-1 539

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK

582

850

751

727

611

Flerårsöversikt

Resultaträkningar KSEK

2016

2015

2014

2013

2012

Räntenetto

403 174

417 926

478 573

482 421

520 585

Provisionsnetto

589 845

624 653

478 217

403330

344 205

Nettoresultat av finansiella transaktioner

151 518

147 193

86 445

65 287

31 721

Övriga intäkter

51 486

59 641

42 675

37 948

41 909

Summa rörelseintäkter

1 196 023

1 249 413

1 085 910

988 986

938 420

Rörelsekostnader

-799 191

-759 433

-705 858

-656 235

-666 537

Kreditförluster

-29 098

-41 333

-43 074

-38 756

-44 690

Rörelseresultat

367 734

448 647

336 978

293 995

227 193

Skatt

-70 688

-91 506

-60 343

-60 150

-38 267

Årets resultat

297 046

357 141

276 634

233 845

188 926

Balansräkningar KSEK

2016

2015

2014

2013

2012

Kassa och tillgodohavande i centralbanker

436 419

Utlåning till kreditinstitut

329 045

294 691

987 482

967 567

1 464 951

Utlåning till allmänheten

9 516 392

7 278 083

5 806 242

5 455 533

4 737 333

Tillgångar i försäkringsrörelsen

41 684 655

35 995 138

28 868 479

23 764 928

18 961 654

Övriga tillgångar

18 483 732

16 645 382

13 358 798

9 334 197

6 227 967

Summa tillgångar

70 450 243

60 213 294

49 243 991

39 522 225

31 391 905

Skulder till kreditinstitut

396 529

In- och upplåning från allmänheten

24 426 599

19 605 376

16 500 316

12 898 569

10 487 740

Skulder i försäkringsrörelsen

41 685 918

35 995 138

28 869 319

23 756 601

18 962 253

Övriga skulder

2 358 841

2 341 211

2 123 234

1 232 674

427 941

Summa skulder

68 471 358

58 339 327

47 492 869

37 896 844

29 877 934

Totalt eget kapital

1 978 885

1 873 966

1 751 122

1 625 381

1 513 971

Summa skulder och eget kapital

70 450 243

60 213 294

49 243 991

39 522 225

31 391 905

Definitioner

Aktiv kund Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett aktivt konto

Aktivt konto Konto med värde över noll eller kreditengagemang

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Avkastning på tillgångar Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avslut En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats. Är en nyckelparameter i provisionsintäkterna. En lagd order medför ibland flera avslut.

Börsvärde Antal utestående aktier multiplicerat med aktiekursen.

Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Ett vägt genom­snitt av under året utestående aktier samt potentiellt tillkom­mande aktier i enlighet med IAS 33.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning Ett vägt genom­snitt av under året utestående aktier i enlighet med IAS 33.

Inlåning Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i försäkringsrörelsen.

Kostnadstäckning Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till kostnader.

Nettocourtageintäkt Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för provisionskostnader och ej transaktionsrelaterade nettoprovisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal avslut under perioden.

Nettosparande Insättningar, med avdrag för uttag, av likvida medel och värdepapper. Nivån av nettosparande säger mycket om spararnas generella tilltro till marknaden. I tider av stigande börser brukar nettosparandet öka, medan det sjunker i trögare börsklimat.

Resultat per aktie före respektive efter utspädning Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning.

Rörelsekostnader Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och nedskrivning av goodwill.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Sparkapital Summan av likvida medel och marknads­värde på värdepapper för samtliga aktiva konton. Sparkapitalet påverkas av den generella marknadsutvecklingen och nettosparandet.

Vinstmarginal Årets resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X