2007-04-24

Beslut på årsstämma

På årsstämma i Nordnet AB (publ) tisdagen den 24 april 2007 beslutades bland annat följande:

• Utdelning om 0,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2006 med avstämningsdag den 27 april 2007. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 3 maj 2007

• Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter

• Styrelsearvode om totalt 1 350 000 kronor att fördelas enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning. Inget arvode skall utgå till den som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag

• Annica Axelsson, Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Bo Mattsson, Nils Nilsson samt Sven Skarendahl omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval gjordes av Tom Dinkelspiel och Bengt Baron

• Claes Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande

• Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav)

• Ändringar av bolagsordningen, enligt kallelsen

• Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram till de anställda genom emission av teckningsoptioner och överlåtelse till anställda, för mer information se kallelsen

• Återköp och makulering av konvertibler utgivna av Go4us Nordic AB, för mer information se kallelsen

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget, för mer information se kallelsen.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, + 46 8 506 330 30, +46 708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Files