Nordnet Livsforsikring AS, Oslo, Norge

Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring.

Om Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring AS ble stiftet 19. juni 2014. Selskapet er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge.

Nordnet Livsforsikring AS mottok i oktober 2014 konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet, og inngikk 27. juni 2014 en avtale med sitt morselskap om overdragelse av Nordnet Pensionsforsikring NUF sin virksomhet. Overdragelsen ble gjennomført 20. april 2015, da hele den norske virksomheten, dvs. alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet Nordnet Pensionsforsikring NUF ble overført til Nordnet Livsforsikring AS.

Solvens II er et nytt fullharmoniserte EU regelverket for forsikringsselskaper som trådde i kraft 1. januar 2016. Solvens II-regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) og Solvens II-forskriften. Dette regelverket krever nye rapporteringer og noen av rapportene skal offentliggjøres på nettsidene til selskapet. På denne siden vil du finne denne rapporten samt årsberetninger fra selskapet.

Den 21.desember 2018 inngikk Selskapet en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Netfonds Livforsikring AS org.nr. 993 627 925, forutsatt oppfyllelse av nærmere angitte vilkår innen en bestemt tidsfrist. Oppfyllelse av vilkår og gjennomføring av avtalen fant sted 5.april 2019 (<<closing>>), hvoretter Selskapet fra samme tidspunkt overtok samtlige aksjer i Netfonds Livforsikring AS. Netfonds Livforsikring AS fra dette tidspunkt et heleid datterselskap av Nordnet Liv. Netfonds Livsforsikring AS ble fusjonert med selskapet 7. juni 2019. For nærmere opplysningar tillknyttet Netfonds Livforsikring AS, vises det til SFCR for Netfonds Livforsikring AS.