Nordnet Livsforsikring AS, Oslo, Norge

Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring.

Om Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring AS ble stiftet 19. juni 2014. Selskapet er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge.

Nordnet Livsforsikring AS mottok i oktober 2014 konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet, og inngikk 27. juni 2014 en avtale med sitt morselskap om overdragelse av Nordnet Pensionsforsikring NUF sin virksomhet. Overdragelsen ble gjennomført 20. april 2015, da hele den norske virksomheten, dvs. alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet Nordnet Pensionsforsikring NUF ble overført til Nordnet Livsforsikring AS.

Solvens II er et nytt fullharmoniserte EU regelverket for forsikringsselskaper som trådde i kraft 1. januar 2016. Solvens II-regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) og Solvens II-forskriften. Dette regelverket krever nye rapporteringer og noen av rapportene skal offentliggjøres på nettsidene til selskapet. På denne siden vil du finne denne rapporten samt årsberetninger fra selskapet.

Den 21.desember 2018 inngikk Selskapet en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Netfonds Livforsikring AS org.nr. 993 627 925, forutsatt oppfyllelse av nærmere angitte vilkår innen en bestemt tidsfrist. Oppfyllelse av vilkår og gjennomføring av avtalen fant sted 5.april 2019 (<<closing>>), hvoretter Selskapet fra samme tidspunkt overtok samtlige aksjer i Netfonds Livforsikring AS. Netfonds Livforsikring AS fra dette tidspunkt et heleid datterselskap av Nordnet Liv. Netfonds Livsforsikring AS ble fusjonert med selskapet 7. juni 2019. For nærmere opplysningar tillknyttet Netfonds Livforsikring AS, vises det til SFCR for Netfonds Livforsikring AS.

Rapporter

År Rapport
2022 Kvartalsrapport Q3 2022
2022 Kvartalsrapport Q2 2022
2022 Kvartalsrapport Q1 2022
2021 Årsrapport 2021
2021 Kvartalsrapport Q4 2021
2021 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2021 Kvartalsrapport Q3 2021
2021 Kvartalsrapport Q2 2021
2021 Kvartalsrapport Q1 2021
2020 Årsrapport 2020
2020 Kvartalsrapport Q4 2020
2020 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2020 Kvartalsrapport Q3 2020
2020 Kvartalsrapport Q2 2020
2020 Kvartalsrapport Q1 2020
2019 Årsrapport 2019
2019 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2019 Kvartalsrapport Q4 2019
2019 Kvartalsrapport Q3 2019
2019 Kvartalsrapport Q2 2019
2019 Kvartalsrapport Q1 2019
2018 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2018 Rapport om solvens og finansiell stilling Netfonds Livsforsikring AS
2018 Årsrapport 2018
2018 Kvartalsrapport Q4 2018
2018 Kvartalsrapport Q3 2018
2018 Kvartalsrapport Q2 2018
2018 Kvartalsrapport Q1 2018
2017 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2017 Rapport om solvens og finansiell stilling Netfonds Livsforsikring AS
2017 Årsrapport 2017
2017 Kvartalsrapport Q3 2017
2017 Kvartalsrapport Q2 2017
2017 Kvartalsrapport Q1 2017
2016 Rapport om solvens og finansiell stilling Nordnet Livsforsikring AS
2016 Rapport om solvens og finansiell stilling Netfonds Livsforsikring AS
2016 Årsrapport 2016
2016 Kvartalsrapport Q4 2016
2016 Kvartalsrapport Q3 2016
2015 Årsrapport 2015

Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Nordnet, och ett allmänt hållbart förhållningssätt som går i linje med vårt övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi genomför aktiviteter och investeringar som främjar samhällsnyttiga mål och samtidigt förbättrar Nordnets långsiktiga konkurrenskraft. Du kan läsa mer om Nordnetkoncernens samlade hållbarhetsarbete här.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete utifrån disclosureförordningen (förordning (EU) 2019/2088):

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Livsforsikring AS