2006-04-27

Beslut på årstämma

På årsstämma i Nordnet AB (publ) onsdagen den 26 april 2006 med början klockan 18.00 beslutades bland annat följande:

• Utdelning om 0,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2005 med avstämningsdag den 2 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 5 maj 2006

• Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter

• Styrelsearvode om totalt 875 000 kronor att fördelas enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 250 000 kronor och till övriga ledamöter med 125 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning. Inget arvode skall utgå till den som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag

• Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Bo Mattsson, Sven Skarendahl samt Nils Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval gjordes av Annica Axelsson. Bengt Marnfeldt hade avböjt omval

• Claes Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande

• Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. ÖhmanJ:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

• Ändringar, enligt kallelsen, av bolagsordningen som en följd bl.a. av den nya aktiebolagslagen (2005:551)

Files