2022-04-28

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022

Torsdagen den 28 april 2022 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), genom poströstning. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,56 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Karitha Ericson, Christian Frick, Charlotta Nilsson och Per Widerström omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tom Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande. Gustaf Unger valdes in som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Larsson och Jan Dinkelspiel hade avböjt omval.

Årsstämman noterade Valberedningens avsikt att söka finna ytterligare en kandidat till styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode för styrelsen och styrelsens utskott ska utgå enligt följande för sedvanlig mandatperiod om 12 månader.

Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå med 450 000 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå enligt följande.

  • 150 000 kr till ordförande och 80 000 kr till ledamot i Risk- och Complianceutskottet.
  • 100 000 kr till ordförande och 60 000 kr till ledamot i Revisionsutskottet.
  • 75 000 kr till ordförande och 40 000 kr till ledamot i IT-utskottet.
  • 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr till ledamot i Ersättningsutskottet.

Revisor

Årsstämman fastställde att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2023.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman fastställde en reviderad instruktion för valberedningen. Revideringen innebär att tillägg gjorts i avsnittet som rör valberedningens sammansättning.

Bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, innebärande bl.a. att fondverksamhet och förvaltning av alternativa investeringsfonder nu ingår i uppräkningen av vilka typer av verksamhet som bedrivs inom koncernen.

Ersättningsrapporten

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Återköpsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för samtliga anställda i Nordnet-koncernen, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan anställdas arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i bolaget. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå liknande teckningsoptionsprogram vid kommande årsstämmor framöver.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Nordnet-koncernen till marknadsmässigt pris. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Enligt programmets villkor ska följande gälla. Hur många teckningsoptioner en anställd får investera i beror på vilken kategori av anställda som den anställde tillhör. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 120 procent av stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 6 maj 2022. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier under följande perioder:

(i)          en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2025, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 5 juni 2025, och

(ii)     (ii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 12 september 2025.

Högst 2 527 806 teckningsoptioner kommer att emitteras inom ramen för programmet. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full anslutning och fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner att uppgå till 12 639,03 kronor. Den del av teckningskursen vid aktieteckning som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Det maximala antalet teckningsoptioner som får förvärvas av deltagarna i programmet kan leda till att maximalt 2 527 806 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,00 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning.

Det högsta antalet optioner är baserat på ett preliminärt marknadsvärde om 15,85 kronor per teckningsoption, framräknat med tillämpning av Black& Scholes värderingsmodell. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 144,05 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för Nordnets aktie den 14 mars 2022 och ett antagande om en teckningskurs om 172,86 kronor per aktie.  Det slutliga antalet optioner kommer att styras av marknadsvärdet per teckningsoption vid överlåtelsetidpunkten, med begränsningen att totalt antal teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas aldrig kan överstiga 2 527 806.

Bolagets kostnader för programmet är, vid sidan av kostnader för att bereda och administrera incitamentsprogrammet, begränsade till socialavgifter i Norge. Vid antagande om en ökning av bolagets aktiekurs med 100 procent under programmets löptid skulle dessa kostnader inte överstiga cirka 1,4 miljoner kronor.

Fullständiga villkor för deltagande i programmet samt ytterligare information finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.