2012-04-26

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdagen den 26 april 2012 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Stämman beslutade bland annat följande:


– Utdelning om 0,65 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2011 med avstämningsdag den 2 maj 2012. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

– Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

– Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 800 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor och till övriga ledamöter med 200 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

– Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson och Simon Nathanson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Baron hade avböjt omval.

– Nyval av Anna Settman som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

– Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

– Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2013.

– Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

– Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

– Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012”) Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

– Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, tf vd Nordnet, 070 - 862 33 94
jacob.kaplan@nordnet.se

Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 073 - 509 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 20:15 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files