2011-04-28

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdagen den 28 april 2011 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Stämman beslutade bland annat följande:


– Utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2010 med avstämningsdag den 3 maj 2011. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

– Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

– Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 575 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 350 000 kronor och till övriga ledamöter med 175 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

– Bengt Baron, Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson och Simon Nathanson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

– Claes Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

– Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2012.

– Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

– Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

– Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011”) Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

– Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl 20:45 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.