2009-07-23

Delårsrapport januari-juni 2009

Nordens ledande mäklare

Januari-juni 2009
• Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK)
• Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK (66,6 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 8 procent till 0,43 SEK (0,40 SEK)
• Nettosparandet under perioden uppgick till 5,9 mdr (5,2 mdr) SEK.

Andra kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 191,0 MSEK (175,9 MSEK)
• Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 45,6 MSEK (28,4 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 65 procent till 0,28 SEK (0,17 SEK)
• Nettosparandet under perioden uppgick till 3,1 mdr (1,8 mdr) SEK.
• Störst i Norden mätt i antal avslut
• Antal konton uppgår till 249 600, en ökning med 17 procent den senaste 12-månadersperioden.
• Efter periodens utgång har förvärvet av Finlands största internetmäklare, eQ, slutförts.

VD-kommentar

Nordens ledande mäklare

Kvartal två 2009 för Nordnet tycker jag bäst sammanfattas genom att lyfta fram följande tre områden:

Starkt förbättrat resultat
Nordnet ökade under årets andra kvartal rörelseresultatet med 59 procent och resultatet efter skatt med 61 procent jämfört med samma period förra året, och detta trots ett försämrat räntenetto på grund av det låga ränteläget. Samtidigt minskade rörelsekostnaderna med åtta procent. Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den mycket höga aktiviteten på börsen i samtliga kundsegment. Antalet avslut ökade med nästan 50 procent under årets första halvår jämfört med samma period 2008.

Stabil kontotillväxt
Kontotillväxten är fortsatt stark på vår hemmamarknad Norden och vi har precis kunnat konstatera att vårt 250 000:e konto öppnats efter en ökning med 17 procent under det senaste året.

Satsningar i Norden
Genom förvärvet av eQ Bank i Finland tar Nordnet ett stort och viktigt steg mot visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018. Etableringen av ett säljkontor i Köpenhamn innebär ökad lokal närvaro i Danmark och skapar förutsättningar för ytterligare expansion. I Norge är vi fortsatt starka och kvarstår som den största mäklaren i landet och i Sverige fortsätter vi att växa och har snart en 10-procentig marknadsandel mätt i antal avslut.

Sammantaget innebär detta att Nordnet bibehåller och förstärker positionen som Nordens ledande mäklare. Jag ser mycket positivt på framtiden, såväl kortsiktigt som långsiktigt i och med att fler kunder letar efter enkla, trygga och kostnadseffektiva alternativ där Nordnet har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör

Files