2011-07-21

delårsrapport januari – juni 2011

» kostnadsmålet uppnått – rörelseresultatet +23 procent «


januari – juni 2011

Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 541,7 MSEK (529,0 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 166,0 MSEK (135,1)
Periodens resultat efter skatt ökade med 25 procent till 134,5 MSEK (107,7 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 20 procent till 0,77 SEK (0,64 SEK)

april – juni 2011

Rörelseintäkterna minskade med 2 procent till 251,6 MSEK (256,3 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 66,7 MSEK (64,4)
Periodens resultat efter skatt ökade med 2 procent till 55,7 MSEK (54,8 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 3 procent till 0,32 SEK (0,33 SEK)


vd-kommentar

kostnadsmålet uppnått – rörelseresultatet +23 procent

Vi har nått kostnadsmålet
I början av året kommunicerade vi ett antal kostnadsåtgärder för att möta en lägre handelsaktivitet bland spararna. I backspegeln var det helt rätt beslut och jag är stolt över att vi åstadkommit besparingarna på utlovad kort tid. Sedan juni ligger vi på en kostnadsnivå om 60 miljoner kronor per månad, vilket bidragit till en förbättring av rörelseresultatet om 23 procent för första halvåret. Jag är också nöjd över att kundinflödet är på fortsatt goda nivåer, trots det trista börshumöret. Det visar på styrkan i vårt erbjudande mot de nordiska spararna.

Fortsatt försiktig syn på handelsaktiviteten
Vi har sedan slutet på förra året haft en försiktig syn på handelsaktiviteten för 2011. Den har visat sig riktig under andra kvartalet, då antalet avslut minskat märkbart jämfört med samma period förra året. Bland förklaringarna finns oron för makroekonomin i såväl eurozonen som USA, en för närvarande allmän skepsis till börsen bland spararna och ett stigande ränteläge på vår största marknad Sverige. Dessa faktorer märks också i ett lägre nettosparande under kvartalet.

Ett av Nordnets mål är att nå 100 procents kostnadstäckning från andra intäkter än courtage innan årets slut och vi närmar oss nu snabbt det målet. På så sätt kommer vi minska beroendet av det allmänna börshumöret, och får en mer stabil intjäning i verksamheten. Det senaste året har vårt räntenetto ökat kraftigt, vilket är positivt – speciellt när handelsaktiviteten är på låga nivåer. Det är dock av största vikt att vi fortsatt följer aktivitetsnivån och håller dörren öppen för ytterligare åtgärder om läget skulle försämras ytterligare.

Stärkt transparens
Trots nuvarande låga aktivitet ser jag med tillförsikt på framtiden. Kundinflödet är gott och vårt erbjudande är rätt i tiden med enkla produkter för aktiva sparare. Vi har etablerat lokal närvaro och förstärkt vår ställning på de nordiska marknaderna. Under kvartalet har vi dessutom arbetat med att ytterligare stärka transparensen i Nordnet genom att för första gången publicera en ansvarsrapport baserad på den globala GRI-standarden. Som det runda alternativet i den fyrkantiga finansbranschen är det centralt att även aktivt ta ansvar för vår omgivning. Läs gärna rapporten på vår hemsida.

Unbank yourself!

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 21 juli 2011 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00,
adrian.westman@nordnet.se.

Files