2011-04-28

delårsrapport januari – mars 2011

» starkt resultat och fortsatt kostnadsfokus «


januari – mars 2011

Rörelseintäkterna ökade med 6 procent till 290,1 MSEK (272,7 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 41 procent till 99,3 MSEK (70,6)
Periodens resultat efter skatt ökade med 49 procent till 78,8 MSEK (52,9 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 42 procent till 0,45 SEK (0,32 SEK)


Kostnadsåtgärder enligt plan
Lägre handelsaktivitet
God kontotillväxt och högt nettosparande


vd-kommentar

starkt resultat och fortsatt kostnadsfokus
När jag summerar första kvartalet 2011 blir det tydligt att Nordnet går åt rätt håll. Med de kostnadsåtgärder vi lanserat i början på året bemöter vi den intäktspåverkan som den starka svenska kronan och den lägre handelsaktivitet som inleddes under andra halvåret 2010 medfört, samtidigt som vi fortsätter växa vår nordiska bas. Det är dock centralt att vi behåller vårt kostnadsfokus framåt.

Ett starkt resultat
Två viktiga komponenter i det strukturella arbete vi genomförde under 2010 var dels köpet av Konsumentkredit, dels integrationen av det tidigare förvärvet eQ i Finland. Båda dessa bidrar nu till resultatet och framför allt räntenettot har stärkts avsevärt.

Den goda kundtillväxt som vi såg under 2010 har fortsatt in i 2011, och drygt 12 000 nordiska sparare har valt att öppna konto hos Nordnet under första kvartalet. I början på året lanserade vi vår Unbank yourself-kampanj i Finland med gott resultat. Den finska utvecklingen är generellt mycket positiv, och visar att vi nu kan lägga integrationen av eQ till handlingarna som ett väl utfört arbete.

Bland andra positiva händelser i kvartalet vill jag lyfta utnämningen till årets bank/börsmäklare i Danmark för tredje året i rad – i år dessutom med största marginalen till konkurrenterna hittills.

Fortsatt kostnadsfokus 
De kostnadsåtgärder som vi kommunicerat går enligt plan och ligger även i fokus närmaste tiden. 2010 såg vi en vikande handelsaktivitet under andra halvåret och det är viktigt att rusta för en fortsatt svag marknad. I Norge och Danmark har det varit extra tydligt att spararna intagit en försiktigare inställning till börsen. Av samma anledning jobbar vi också vidare mot målet om 100 procents kostnadstäckning från andra intäkter än courtage innan årets slut.

Vi fortsätter samtidigt att förbättra våra befintliga tjänster – Nordnet är och förblir det runda alternativet i den fyrkantiga finansbranschen. Att bredda vårt erbjudande finns kvar i planen och är i allra högsta grad en del av strategin framåt, men med något ändrad planering – fokus är i första hand ett stabilt resultat även i tider av lägre aktivitet.

Unbank yourself! 

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet AB


presentation för investerare, analytiker och media
Vd Carl-Viggo Östlund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 28 april klockan 11:15 CET i en telefonkonferens/audiocast som kan följas på www.org.nordnet.se. Nummer för deltagande på telefon är +46 (0)8 5352 6440 (Sverige), eller +44 (0)20 7136 2052 (UK). Bekräftelsekod 3182482. Presentationen sker på engelska.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 28 april 2011 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

Files