2012-04-26

delårsrapport januari – mars 2012

» nöjda kunder i fokus «


januari – mars 2012

Rörelseintäkterna minskade med 9 procent till 264,9 MSEK (290,1 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 8 procent till 72,5 MSEK (78,8 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 8 procent till 0,41 SEK (0,45 SEK)

______________________________________________________

Årets bank/börsmäklare i Danmark för fjärde året i rad
Kostnadstäckning på fortsatt hög nivå
Håkan Nyberg tillträder som ny vd senast den 1 september

 
vd-kommentar

nöjda kunder i fokus

Nöjda kunder
Ett viktigt fokusområde för Nordnet 2012 är arbetet med att på sikt få branschens nöjdaste kunder. För att nå dit arbetar vi brett, från små och smarta uppdateringar på vår hemsida till stora kundevenemang med sparande på agendan. Under kvartalet har vi bland annat kunnat lansera en helt digitaliserad nykundsprocess, som innebär att man nu kan bli kund med hjälp av bank-ID och helt utan papperskrångel. Vi har också genomfört ett flertal kundaktiviteter i syfte att öka vår synlighet. Vi märker att det är uppskattat bland spararna att kunna möta oss utanför webben, och det ger oss möjlighet att hämta in åsikter om oss och våra tjänster.

I januari utsågs Nordnet av Dansk Aktionærforening till årets bank/börsmäklare i Danmark för fjärde året i rad. Extra hedrande är att det är föreningens medlemmar som röstar fram vinnaren. Nordnet toppade flertalet underkategorier i tävlingen, och bland dessa fanns exempelvis service och generell nöjdhet – ett bevis för att vårt fokus på kundnöjdhet slår väl ut.

Ökande marknadsandelar
Med årets första kvartal bakom oss kan vi konstatera att de mörkaste makroekonomiska utsikterna från föregående år inte blivit verklighet. Utvecklingen under årets första månader har varit bättre än i slutet av 2011, vilket har reflekterats i mer positiva tongångar på de nordiska börserna. Vi har sett en ökad riskaptit bland kunderna, och framför allt nettosparandet ligger på goda nivåer. Det är tydligt att Nordnet är ett attraktivt alternativ när man ser över sitt sparande, och vår marknadsandel på den nordiska sparmarknaden växer. I Norge har vi exempelvis en andel på knappt 1 procent av fondmarknaden, men hela 8 procent av inflödena under 2012. I Sverige har vi en andel på drygt 1 procent av sparmarknaden, men hade över 4 procent av inflödena 2011.

Våra kostnader ligger kvar på de nivåer vi uppnådde i samband med de kostnadsåtgärder som genomfördes under 2011. I kombination med ett stabilt räntenetto behåller vi en hög kostnadstäckning, det vill säga intäkter exklusive courtage i förhållande till våra kostnader, som vi anser nödvändig i rådande marknadsklimat.

Fortsatt flexibilitet
Oavsett om den markoekonomiska oron minskat, finns många av de underliggande problemen kvar – den europeiska skuldkrisens moln har ännu inte skingrats helt. Året är med andra ord fortfarande ovisst, och vi fortsätter agera därefter med en hög flexibilitet och möjlighet att både accelerera och bromsa. Oavsett läge ser jag med tillförsikt på vår utveckling – med fokus på nöjda kunder går vår resa vidare mot Nordens ledande bank inom sparande.

Jacob Kaplan
tf vd, Nordnet
 

presentation för investerare, analytiker och media

Tillförordnad vd Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 26 april klockan 13.00 CET i en telefonkonferens/audiocast som kan följas på www.org.nordnet.se. Nummer för deltagande på telefon är +46 (0)8 506 857 54 (Sverige), eller +44 (0)207 153 9156 (UK). Presentationen sker på engelska.

 
Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 08.30 (CET).
 

För ytterligare information kontakta tf vd Jacob Kaplan, tel. +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se eller Head of Communications Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 735 09 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

Files