2021-11-16

Förslag till vinstutdelning samt kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Nordnet AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma att äga rum den 14 december 2021 samt att för bolagsstämman föreslå en utdelning om 1,77 kr per aktie.

Förslag till vinstutdelning

Vid årsstämma med aktieägarna i Nordnet AB (publ) (“Bolaget”) den 29 april 2021 beslutades om utdelning med 1,51 kr per aktie samt att resultat som ej delades ut skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår nu att Bolagets aktieägare vid extra bolagsstämma den 14 december 2021 beslutar om utdelning med 1,77 kr per aktie. Nu föreslagen utdelning samt tidigare beslutad utdelning motsvarar tillsammans 70 procent av resultatet för år 2020.

Bolagets fria egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 2 368 771 000 kr. I enlighet med årsstämmans beslut om utdelning har 377 500 000 kr delats ut. Några andra värdeöverföringar har inte skett sedan den 31 december 2020.  Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 1 991 271 000 kronor.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 16 december 2021. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 21 december 2021.

Poströstningsstämma

I syfte att motverka spridning av corona-viruset har styrelsen beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken Poströstning nedan.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 december 2021, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid den extra bolagsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 6 december 2021 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 8 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 13 december 2021. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), “Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsperson att underteckna protokollet

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Beslut om vinstutdelning

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 17:10 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.