2017-03-24

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556249-1687, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 18.30 på Gustavslundsvägen 141 i Alvik, Bromma. Registrering kan ske från kl. 18.00.

ANMÄLAN  

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 19 april 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie Ahlin Andersson, Box 14077, 167 14 Bromma, eller med e-post till bolagsstamma@nordnet.se, eller via Internet på www.nordnetab.com. Därvid ska också anges antalet eventuella biträden (dock högst två) som ska delta. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/ organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av protokollförare och två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

a) Verkställande direktörens redogörelse

b) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete

c) Redogörelse av Bolagets revisor

8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,

c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning.

9. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

10. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt revisorssuppleanter.

a)  val av styrelseledamot: Hans Larsson

b)  val av styrelseledamot: Tom Dinkelspiel

c)  val av styrelseledamot: Jan Dinkelspiel

d)  val av styrelseledamot: Christian Frick

e)  val av styrelseledamot: Christopher Ekdahl

f)  val av styrelseledamot: Pierre Siri

g)  val av styrelsens ordförande: Hans Larsson

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.

14. Stämmans avslutande.

Per dagen för kallelsens utfärdanden är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 175 027 886. Bolaget innehar 573 301 egna aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

BESLUTSFÖRSLAG  

Valberedningen, som består av Claes Dinkelspiel (tidigare styrelseordförande), Johan Malm (utsedd av E. Öhman J:or AB), Adam Gerge (utsedd av Didner & Gerge Fonder AB) och advokat Dick Lundqvist (utsedd av Premiefinans K. Bolin AB och ordförande i valberedningen), har mot bakgrund av den ägarförändring som skett där NNB Intressenter AB per dagen för denna kallelse äger och kontrollerar mer än 90 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, valt att inte arbeta fram något förslag (avseende punkterna 2 och 9-13) till årsstämman.

Ordförande vid stämman (punkt 2)  

NNB Intressenter AB föreslår styrelsens ordförande Hans Larsson till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 c)  

Styrelsen föreslår att en utdelning om 1 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag föreslås den 27 april 2017. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2017. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen finns tillgängligt hos Bolaget från och med den 30 mars 2017.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkterna 9, 10, 11 och 12)  

NNB Intressenter AB föreslår att:  

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 850 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande.

Arvode för arbete i styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till Hans Larsson (tillika föreslagen ordförande), med 250 000 kronor till Pierre Siri och med 150 000 kronor till var och en av de övriga fyra ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsearvodet får, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och efter skriftlig överenskommelse med Bolaget faktureras genom av ledamot helägt bolag och om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med mervärdesskatt. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Följande personer omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

12 a) Hans Larsson  

12 b) Tom Dinkelspiel 

12 c) Jan Dinkelspiel 

12 d) Christian Frick 

12 e) Christopher Ekdahl 

12 f) Pierre Siri  

Följande person om väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

12 g) Hans Larsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Bolaget ska – i enlighet med revisionsutskottets rekommendation – utse en (1) revisor och inga revisorssuppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs intill slutet av den årsstämma som hålls under 2018.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 13)  

Styrelsen föreslår för 2017 följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning, vilken omfattar Bolagets verkställande direktör och koncernledning, f.n. sammanlagt elva personer. Målsättningen är att Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Den fasta ersättningen ska vara individuell och ska revideras årligen. Därutöver gäller att ersättningsnivåerna skall vara förenliga med och främja en effektiv riskhantering, ska motverka ett överdrivet risktagande, ska överensstämma med Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen och får, vad gäller den totala rörliga ersättningen, inte begränsa Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Rörlig ersättning kan utgå enligt långsiktigt aktieincitamentsprogram (Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 respektive 2016) för att belöna i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål på koncernnivå. Prestationsmålet kan justeras vid händelser som påverkar Nordnetkoncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i Bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är aktiebaserat, har resultatmätning, har ett tak och förutsätter investering av deltagarna. Ersättning enligt programmet utgår i form av vederlagsfria aktier. Syftet med det långsiktiga incitamentsprogrammet är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammet ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Med undantag för verkställande direktören ska samma policy beträffande pension gälla för medlemmarna i Bolagets ledning som för övriga anställda. Verkställande direktörens pensionsavsättningar ska motsvara 35 procent av den fasta ersättningen. Övriga, icke-monetära förmåner till medlem i Bolagets ledning ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Riktlinjerna får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrigt  

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget står bakom förslagen till beslut enligt punkterna 9–13.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar och fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7, 8c och 13 finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 30 mars 2017 och kommer kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida på Internet, www.nordnetab.com, från angivet datum samt kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i mars 2017
Nordnet AB (publ)

Styrelsen

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.