2022-03-21

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken Poströstning nedan.

Bolaget kommer också att arrangera ett digitalt event måndagen den 25 april 2022 kl. 16.00, där aktieägare har möjlighet att lyssna till ledande befattningshavare och ställa frågor. Information om detta event kommer att publiceras inom kort på www.nordnetab.com.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 27 april 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 20 april 2022 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av justeringsperson att underteckna protokollet
 • Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordningen
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 • Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 • Fastställande av reviderad instruktion för valberedningen
 • Beslut om ändringar i bolagsordningen
 • Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
 • Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 • Kallelsen i dess helhet bifogas detta pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

  För mer information, kontakta:
  Johan Tidestad, Kommunikationschef
  johan.tidestad@nordnet.se
  , 0708-875 775

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.