2024-03-21

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2024 kl. 17.00 på Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. Registrering inleds kl. 16.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Nordnets bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 23 april 2024. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Nordnet AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 58 76 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman, förutom att anmäla sig till stämman, tillse att per den 19 april 2024 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 23 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 23 april 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordnetab.com.

Poströstning

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 23 april 2024. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

 • Öppnande av stämman
 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 • Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordningen
 • Styrelseordföranden redogörelse över styrelsens arbete
 • Anförande av den verkställande direktören
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna 
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 • Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 • Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
 • Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 • Stämmans avslutande
 • Kallelsen till årsstämman i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

  För mer information, kontakta:

  Johan Tidestad, Kommunikationschef
  johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

  Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
  marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.