2006-03-27

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier

Inbjudan till seminarier
Vi inleder eftermiddagen med tre intressanta seminarier. Välkommen till en inspirerande eftermiddag!

13:00-13:30 Registrering
13:30–14:15 Vill du få mer i pension? – Nordnet Pension
14:15-14:30 Bensträckare
14:30-15:45 Demo av nya WinTrade – handlarapplikationen som gör alla till börsmäklare
15:45-16:15 Fika
16:15-17:00 Dags att sälja? Peter Malmqvist, analyschef Nordnet

Datum: 26 april Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmäl dig genom att skicka ett mail till 26april@nordnet.se Ange vilka seminarier du vill lyssna på men gör det snarast. Antalet platser är begränsat. För anmälan till årsstämman, se nedan.

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 26 april 2006 klockan 18.00 i lokal Wallenbergssalen IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Registrering kan ske från klockan 17.30 då även enkel förtäring serveras.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2006,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 torsdagen den 20 april 2006, under adress: Nordnet AB (publ), att: Mirre Laurell, Box 14077, 167 14 Bromma, eller per telefax 08-506 330 50 eller med e-post till bolagsstamma@nordnet.se, eller via Internet på www.nordnet.se Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 20 april 2006 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen måste vara verkställd den 20 april 2006.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokollförare och två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Redogörelse för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under det gångna året inklusive revisionsfrågor.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning.
11. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
14. Val av valberedning.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

Då revisor valdes på bolagsstämman den 21 april 2004 för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, kommer årsstämman den 26 april 2006 inte välja revisor.

BESLUTSFÖRSLAG
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår Claes Dinkelspiel till ordföranden vid stämman.

Utdelning (punkt 10 c)
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,10 kr per aktie lämnas för räkenskapsåret 2005. Som avstämningsdag föreslås den 2 maj 2006. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning att komma att utsändas från VPC AB den 5 maj 2006.

Styrelse och arvoden (punkterna 11, 12 och 13)
Ordinarie bolagsstämma 2005 utsåg en valberedning, som består av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm, ordförande i valberedningen (privat innehav). Valberedningen föreslår att:

• Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

• Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 875 000 kronor att fördelas enligt följande: arvode till styrelsens ordförande utgår med 250 000 kronor och till övriga ledamöter med 125 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode skall utgå till den som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag.

• Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Bo Mattsson, Sven Skarendahl samt Nils Nilsson föreslås omväljas som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Marnfeldt har förklarat att han avböjer omval. Nyval av Annica Axelsson. Den för nyval föreslagna Annica Axelsson arbetar sedan 1999 på Svenska Spel, där hon är chef för Division Ombud, vilket är en av bolagets två divisioner. Divisionen omsätter årligen cirka 19 miljarder kronor och har totalt 240 personer anställda. Annica Axelsson sitter i koncernens ledningsgrupp. Hon har även uppdrag i Annonsörkommittén Sveriges Annonsörer, vilket är en intresseorganisation för Sveriges reklamköpare.

• Claes Dinkelspiel väljs till styrelsens ordförande.

Bakom förslagen står aktieägare som representerar mer än hälften av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Val av valberedning (punkt 14)
Aktieägare som tillsammans representerar mer än hälften av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav). Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut:

(a) Förslag till styrelse;

(b) förslag till styrelseordförande;

(c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen av arvodet mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;

(d) förslag till ordförande på årsstämman; samt

(e) förslag till ny valberedning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Nedan föreslagna ändringar av bolagsordningen föranleds bl.a. av att den nya aktiebolagslagen (2005:551) trädde i kraft den 1 januari 2006.

§ 3

Nuvarande lydelse
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsmäklarverksamhet och förmedla finansiell information via Internet och därmed förenlig verksamhet samt att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling och förmedla finansiell information via Internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 5

Nuvarande lydelse

Aktie
Aktie lyder på 1 krona.
Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)

Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 77 872 654 och högst 311 490 616.

§ 6

Nuvarande lydelse
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7

Nuvarande lydelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

Nuvarande lydelse
På ordinarie bolagsstämma utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)
På årsstämma utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Nuvarande lydelse
Kallelse, meddelanden
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning samt på bolagets hemsida på Internet.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt på bolagets hemsida via Internet.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
§ 10 stycke 2, stycke 3 första meningen samt punkterna 8 och 11

Nuvarande lydelse
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, samt när så skall ske, revisorer samt revisorssuppleanter.

Föreslagen lydelse (ändringar angivna i kursiv stil)
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelseledamöter samt, när så skall ske, revisorer samt revisorssuppleanter.

Övrigt
Handlingar enligt punkterna 9 och 15 finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 12 april 2006 och kommer sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida på Internet, www.nordnet.se, från angivet datum.

Årsstämmans beslut under punkten 15 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2006
Nordnet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574. klas.danielsson@nordnet.se
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files