2021-07-23

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-juni 2021

Nordnet publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Vi kan för andra kvartalet presentera ett starkt finansiellt resultat, har bra tillväxt för alla kundrelaterade nyckeltal, och känner ett stort förtroende från de nordiska privatspararna. Kundbasen har vuxit med 38 procent på ett år, och totalt har nu närmare 1,5 miljoner nordiska privatpersoner valt Nordnet som sin privatekonomiska partner. Sparkapitalet uppgår till över 700 miljarder kronor, vilket är 66 procent högre än vid motsvarande period förra året. Vi ser också en stark utveckling för vår fondaffär – sparkapitalet ökar i snabb takt och vi har under kvartalet förstärkt erbjudandet med lanseringen av en techindexfond och ESG-klassificerat våra internationella indexfonder, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Rörelseresultatet för perioden april-juni är på 536 miljoner, vilket är det näst bästa kvartalsresultatet i Nordnets historia, och 45 procent bättre än samma period 2020, säger Lars-Åke Norling.

– För helåret 2021 ser vi framför oss att våra kostnader kommer att bli omkring 40 miljoner kronor högre än den nivå som tidigare kommunicerats på 1 097 MSEK, och vi gör således en justering av det av våra finansiella mål som berör kostnader. Anledningen till de högre kostnaderna är framför allt att vår starka kundtillväxt, där över 400 000 nya sparare anslutit sig bara det senaste året, kräver ökade resurser i form av mer personal inom bland annat kundservice och back-office. Vi ökar också investeringarna inom marknadsföring, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Fortsatt hög kundtillväxt, kundbasen har ökat med 38 procent på ett år
 • Sparkapitalet når nya rekordnivåer och har passerat 700 miljarder, fortsatt högt nettosparande
 • Stabil tillväxt inom utlåning, lånevolymen på ny högstanivå
 • Stark utveckling för fondaffären – fondkapitalet har ökat 65 procent på ett år, lansering av techfond och ESG-klassificering av indexfonder
 • Näst bästa finansiella resultatet i Nordnets historia – rörelseresultat på 536 miljoner
 • Kostnaderna för helåret 2021 förväntas hamna omkring 40 miljoner högre än vad som tidigare kommunicerats på grund av stark kundtillväxt och ökade kostnader inom marknadsföring
 • Reviderade finansiella mål på medellång sikt presenteras senast i samband med rapport för fjärde kvartalet

Resultatet i korthet april-juni 2021 (april-juni 2020)

 • Justerat rörelseresultat 535,7 (380,1) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 830,1 (650,3) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -283,5 (-260,2) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,72 (1,17) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 23 juli 2021 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.  

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef
0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Images