2024-01-30

Nordnet AB (publ) meddelar om förtida inlösen av primärkapitalinstrument (AT1) med ISIN SE0012350627

Nordnet AB (publ) (“Nordnet” eller ”Bolaget”) meddelar att man kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående primärkapitalinstrument (AT1) emitterade den 21 mars 2019 med ISIN SE0012350627, med ett totalt utestående nominellt belopp om 500 000 000 kronor (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Nordnet kommer inom kort att skicka ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna som är införda i den av Euroclear Sweden förda skuldboken. I enlighet med Obligationsvillkoren har Nordnet i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in Obligationerna i förtid.

Datumet för den förtida inlösen kommer vara den 21 mars 2024 (”Inlösendagen”), vilket är första möjliga dag att lösa in Obligationerna i förtid enligt Obligationsvillkoren, och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 14 mars 2024, dvs. fem bankdagar innan Inlösendagen (”Avstämningsdagen”).

Alla Obligationer kommer att lösas in till ett inlösenpris om 100 procent av sitt nominella belopp (dvs. 2 000 000 kronor per Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja, eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja, Bolagets värdepapper.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.