2017-01-31

Nordnet bokslutskommuniké januari-december 2016

Oktober – december 2016

 • Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 314,0 MSEK (322,4 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 107,7 MSEK (113,2 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt är oförändrat och uppgår till 87,4 MSEK (87,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning är oförändrat och uppgår till 0,50 SEK (0,50 SEK)

Januari – december 2016

 • Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 1 196,0 MSEK (1 238,1 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade med 18 procent till 367,7 MSEK (448,6 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 17 procent till 297,0 MSEK (357,1 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 17 procent till 1,70 SEK (2,05 SEK före utspädning och 2,04 SEK efter utspädning)

Höjdpunkter från fjärde kvartalet

 • Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Nordnet om 38 kronor/aktie 
 • Nordnets styrelse föreslår en utdelning om 1,00 (1,30) kronor/aktie
 • Nordnet utsedd till ”Sveriges mest transparenta bank” av SKI
 • Högt inflöde av nya kunder – 16 procents tillväxt i kundbasen senaste 12 månaderna

Håkan kommenterar kvartal fyra

Börsåret 2016, liksom fjärde kvartalet, blev huvudsakligen positiva perioder för de nordiska finansiella marknaderna. Tre av fyra börser summerar en uppgång för helåret, med Köpenhamn som undantag. Men vägen dit var skakig och börserna trotsade många orosmoln under resans gång. Brexit och presidentvalet i USA var kanske de två mest uppmärksammade händelserna, som båda innebar överraskningar för de finansiella marknaderna. Sett från vår lokala horisont var ett kraftigt stigande oljepris samt kurskollaps i Nordens största bolag Novo Nordisk några av de händelser som påverkade börsutvecklingen mest.

Spararna var aktiva under året som gick, och gjorde stora omplaceringar i sina portföljer. Vi upplevde det högsta antalet transaktioner någonsin för ett enskilt kvartal under oktober-december med 6,2 miljoner affärer. Vår kärnverksamhet är online-handel med aktier och fonder, men med ett starkt erbjudande inom lån får vi en mer komplett tjänst och bygger en mer väldiversifierad verksamhet. Som komplement till värdepappersbelåning och privatlån har vi under 2016 lanserat bolån på den svenska marknaden. Bolånet har fått en stark start med idag närmare 1 miljard kronor i utlånat kapital. Totalt har vår låneportfölj vuxit med 30 procent de senaste 12 månaderna, och uppgår idag till drygt 9 miljarder kronor. Även det sparkapital våra kunder anförtror oss har haft en stark tillväxt och uppgår idag till rekordhöga 235 miljarder.

Under året och kvartalet har vi haft ett mycket bra inflöde av nya kunder till Nordnet. Med 21 200 nya kunder i kvartalet och över 76 000 för helåret har vår kundbas vuxit med 16 procent det senaste året, vilket väl uppfyller vårt mål om tvåsiffrig tillväxt. Det gläder mig framför allt att vi har uppnått en högre nivå än tidigare på den svenska marknaden.

Ur en finansiell synvinkel slutar kvartalet med en vinst före skatt på 87,4 miljoner kronor och en vinstmarginal på 28 procent. Jämfört med samma kvartal 2015 är våra intäkter och kostnader något ner, och resultatet på sista raden oförändrat. Vårt huvudfokus för investeringar är det samma som tidigare – IT och produktutveckling. Första prioritet är en ny webbsida. Vi har nu lanserat en betaversion för ett mindre antal interna och externa användare, och tar löpande in feedback, bygger om och adderar fler funktioner.

Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex en undersökning om konsumenters attityder till banker, med fokus på tjänster inom sparande. Nordnet blev i år utsedd till Sveriges mest transparenta bank, vilket gör mig mycket stolt. Jag tror att transparens – där kunder har en förståelse för sin finansiella partners affärsmodell och där spararnas framgång går hand i hand med bankens – är viktigt för att bygga kundnöjdhet.

Slutligen ett par ord om budsituationen. I slutet av oktober lade vår huvudägare Öhman, samt riskkapitalbolaget Nordic Capital, ett bud på alla aktier i Nordnet. Efter acceptfristens utgång meddelades att budgivarna kontrollerar över 90 procent av aktierna i Nordnet och avser att avnotera bolaget. Vi går en spännande framtid till mötes med nya starka ägare. Förändring är viktigt för att utvecklas, oavsett om det är föranlett av tydligare krav från konsumenter, nya regelverk, hårdare konkurrens eller en förändrad ägarsituation.

Håkan Nyberg

@CEONordnet 

PS. Den 16 februari (Stockholm) och 15 mars (Oslo) arrangerar vi Nordens största sparevent – Nordnet Live. Jag kommer att vara på plats och hoppas att du har möjlighet att titta förbi.

Presentation för investerare, analytiker och media 

Vd Håkan Nyberg och tf CFO Robert Stambro presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 31 januari 2017 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2662 (Sverige) eller +44 2030 089 819 (UK).

Följ presentationen på https://wonderland.videosync.fi/nordnet-q4-report-2016

För mer information, kontakta:

VD Håkan Nyberg, + 46 703 970 904, hakan.nyberg@nordnet.se

Tf. CFO Robert Stambro, +46 703 504 024, robert.stambro@nordnet.se

Denna information är sådan som Nordnet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.