2016-04-21

Nordnet delårsrapport januari-mars 2016

Januari – mars 2016

  • Rörelseintäkterna minskade med 9 procent till 301,5 MSEK (329,8 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 34 procent till 72,0 MSEK (108,5 MSEK)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 33 procent till 0,41 SEK (0,62 SEK)

Höjdpunkter

  • Stora svängningar i marknaden och hög handelsaktivitet
  • Stadig tillväxt av privatlåneverksamheten
  • Lansering av mobilapp för tjänsten Shareville


Första kvartalet enligt vd-Håkan

Börsåret 2016 har fått en ovanligt tuff start och samtliga nordiska börser backade under första kvartalet. Inledningen av perioden var särskilt turbulent och som mest var de nordiska marknaderna ned 15-20 procent, vilket innebar den sämsta starten på ett år sedan finanskrisens 2008. Låga oljepriser, branta kursfall i Kina och negativa styrräntor är händelser som påverkat aktiemarknaden under första kvartalet.

Den höga aktivitetsnivån som avslutade förra året har fortsatt under årets tre första månader, även om en viss avmattning har skett under mars. Sammantaget sett har aldrig tidigare lika många affärer passerat genom Nordnets system under ett och samma kvartal. Detta beror på ett antal orsaker. För det första så väljer fler och fler privatpersoner Nordnet som sin sparandepartner. Vi passerade under kvartalet en halv miljon kunder i de fyra länder vi har verksamhet, och vår kundbas har de senaste tolv månaderna ökat med 13 procent. För det andra gör det låga ränteläget att pengar fortsätter att investeras i aktiemarknaden. Dock har de spänningar som finns på aktiemarknaden lett till att en större del av våra affärer gjorts av de mer aktiva kunderna. Det utmanande marknadsklimatet har helt enkelt lockat händelsedrivna traders mer än långsiktiga privatsparare.

Utlåning blir ett alltmer prioriterat område för Nordnet. På ett år har vår totala lånevolym ökat med 20 procent, inräknat såväl värdepappersbelåning som privatlån. Vår senaste produktnyhet är bolån med Sveriges lägsta ränta, vilket lanserades strax efter kvartalets utgång. Lånet riktar sig till private banking-kunder och erbjuds till flera olika räntenivåer. De kunder som samlar ett sparande på fem miljoner hos Nordnet kan låna till sin bostad till en så låg ränta som 0,79%. Bolånet kompletterar vårt redan starka erbjudande inom utlåning, och vi kan nu erbjuda Sveriges mest konkurrenskraftiga familj av låneprodukter.

Trots att både utlåning och antal affärer ökar jämfört med samma period förra året, minskar våra intäkter för såväl provisioner som räntenetto med 8-9 procent. Förklaringen till det lägre provisionsnettot är dels att effekten av den ändrade prismodell som infördes under 2015 på den svenska marknaden nu fått ett större genomslag, och dels att de kunder som gjort flest affärer under kvartalet handlar till ett lägre pris. Det minskade räntenettot förklaras av de sjunkande marknadsräntorna, vilket fått effekt i form av såväl lägre räntesatser mot kunder som lägre avkastning på vårt inlåningsöverskott.

På kostnadssidan håller vi oss till den plan vi tidigare har kommunicerat, och fortsätter att investera inom IT, produkt och kompetensutveckling. Vi vill skapa ett företag som är anpassat till den höga förändringstakten i vår omvärld. En kort sträcka mellan idé och färdig produkt, och snabb respons på konsumenters ändrade preferenser eller konkurrenters initiativ är essentiellt för framgång i den digitala finansiella världen.

Men vi behöver inte göra allt själva. Nordnet Ventures är ett av våra nya initiativ där vi kommer att göra investeringar inom fintech-området. Ambitionen är att bidra med kapital, kunskap och kunder till relativt nystartade nordiska bolag med innovativa sparprodukter som kan förstärka vårt erbjudande. Shareville är ett exempel på en tidigare framgångsrik investering vi har gjort inom detta område. Tjänsten lanserades för ett och ett halvt år sedan och är idag Nordens största sociala investeringsnätverk med över 80 000 användare. Under kvartalet har vi lanserat en mobilapp till Shareville, något som varit mycket efterfrågat.

Tack för att du följer Nordnet. Jag finns på twitter om du har frågor eller synpunkter du vill dela med dig av.

Håkan Nyberg
@CEONordnet

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 21 april 2016 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2662 (Sverige) eller +44 20 3008 9819 (UK).

Följ presentationen på http://financialhearings.nu/?160421/nordnet/

För ytterligare information kontakta

VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 21 april 2016 klockan 08:30 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.