2016-09-01

Nordnet: månadsstatistik augusti

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I augusti gjordes 1 963 193 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 85 356 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i augusti till 534 600, vilket är 6 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 689 600 stycken, motsvarande en ökning med 8 400 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 1 300 miljoner SEK och sparkapitalet till 221 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av augusti till 8,3 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

   Augusti Augusti Förändring Juli Förändring
   2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut               
Sverige 1 078 514 866 802 24,4% 850 447 26,8%
Norge 238 358 213 126 11,8% 191 505 24,5%
Danmark 354 143 369 591 -4,2% 281 171 26,0%
Finland 292 178 295 651 -1,2% 278 030 5,1%
Totalt 1 963 193 1 745 170 12,5% 1 601 153 22,6%
Snitt per börsdag 85 356 83 103 2,7% 76 245 11,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 66 694 65 752 1,4% 54 722 21,9%
Aktiva kunder 534 600 472 800 13,1% 528 600 1,1%
Aktiva konton 689 600 602 600 14,4% 681 200 1,2%
Nettosparande (MSEK)** 1 300 2 100 -38,1% 1 000 30,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 221 193 14,5% 216 2,1%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 855 4 116 17,9% 4 652 4,4%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 961 2 437 21,5% 2 900 2,1%
Bolån (MSEK)*** 491 369 33,0%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Ett kapital om 0,3 miljarder har under augusti flyttats från Nordnet till Söderberg & Partners till följd av det minskade partnersamarbetet. Totalt har 10,2 miljarder relaterat till Söderberg & Partners flyttats från Nordnet. 

*** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se CFO Jacob Kaplan och CCO Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 13:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet.  

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, Vd | 
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904

Johan Tidestad, Kommunikationschef | johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 12:30 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.