2023-09-05

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 4 094 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 178 000 avslut per börsdag. Nya kunder i augusti uppgick till 13 200 och antalet nya kunder under 2023 är 103 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 811 400. Nettosparandet i augusti var 4,5 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 22,2 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista augusti var 808 miljarder SEK och utlåningen 28,8 miljarder SEK.

Augusti Juli Förändring Augusti Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 811 400 1 798 200 0,7% 1 664 700 8,8%
Nettosparande (Mdr SEK) 4,5 3,7 21,6% 3,1 45,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 808 809 -0,2% 733 10,2%
varav inlåning (Mdr SEK) 71 71 1,0% 86 -17,5%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 13,9 13,9 -0,1% 12,3 12,8%
Bolån 11,0 11,0 0,0% 10,5 4,9%
Privatlån 3,9 3,9 -0,7% 4,0 -4,7%
Total utlåning 28,8 28,8 -0,2% 26,9 7,0%
Antal avslut[3]
Sverige 1 531 600 1 448 700 5,7% 1 800 600 -14,9%
Norge 961 100 753 300 27,6% 1 149 200 -16,4%
Danmark 856 100 736 900 16,2% 1 000 600 -14,4%
Finland 746 000 699 100 6,7% 918 800 -18,8%
Totalt 4 094 800 3 638 000 12,6% 4 869 200 -15,9%
Andel avslut utanför hemmamarknad 30,6% 30,3% 0,3% 29,2% 1,4%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 66 600 69 000 -3,5% 78 300 -14,9%
Norge 41 800 35 900 16,4% 50 000 -16,4%
Danmark 37 200 35 100 6,0% 43 500 -14,5%
Finland 32 400 33 300 -2,7% 39 900 -18,8%
Totalt 178 000 173 300 2,7% 211 700 -15,9%

[1] Siffrorna avseende augusti 2023 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. 
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. 
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Images