2024-01-04

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 3 832 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 203 900 avslut per börsdag. Nya kunder i december uppgick till 12 900 och antalet nya kunder under 2023 är 155 000. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 862 900. Nettosparandet i december var 3,5 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 34,7 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista december var 825 miljarder SEK och utlåningen 29,5 miljarder SEK.

December November Förändring December Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 862 900 1 850 000 0,7% 1 707 800 9,1%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,5 3,5 0,0% 0,7 400,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 825 798 3,3% 715 15,4%
varav inlåning (Mdr SEK) 67 66 1,8% 81 -16,9%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 14,3 14,3 -0,5% 12,3 15,7%
Bolån 11,3 11,3 0,2% 10,9 4,3%
Privatlån 3,9 3,9 0,3% 4,1 -4,4%
Total utlåning 29,5 29,6 -0,1% 27,3 8,1%
Antal avslut[3]
Sverige 1 496 500 1 605 900 -6,8% 1 577 000 -5,1%
Norge 807 800 868 200 -7,0% 758 800 6,5%
Danmark 789 700 758 900 4,1% 754 600 4,7%
Finland 738 700 815 100 -9,4% 774 700 -4,6%
Totalt 3 832 700 4 048 100 -5,3% 3 865 100 -0,8%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,2% 25,3% 2,9% 27,4% 0,8%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 78 800 74 700 5,5% 75 100 4,9%
Norge 42 500 39 500 7,6% 36 100 17,7%
Danmark 41 600 34 500 20,6% 35 900 15,9%
Finland 41 000 37 100 10,5% 38 700 5,9%
Totalt 203 900 185 800 9,7% 185 800 9,7%

[1] Siffrorna avseende december 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Images