2016-03-01

Nordnet: månadsstatistik februari

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I februari gjordes 2 149 342 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 102 350 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i februari till 501 700, vilket är 5 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 642 800 stycken, motsvarande en ökning med 7 800 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 1 400 miljoner SEK och sparkapitalet till 194 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av februari till 7,3 miljarder SEK.

Februari Februari Förändring Januari Förändring
2016 2015 ett år 2016 en månad
Sverige 1 134 098 743 684 52,5% 1 036 043 9,5%
Norge 258 260 237 803 8,6% 270 640 -4,6%
Danmark 406 597 316 244 28,6% 395 010 2,9%
Finland 350 387 345 738 1,3% 322 839 8,5%
Totalt 2 149 342 1 643 469 30,8% 2 024 532 6,2%
Snitt per börsdag 102 350 82 173 24,6% 109 434 -6,5%
Aktiva kunder 501 700 443 600 13,1% 495 900 1,2%
Aktiva konton 642 800 561 400 14,5% 635 000 1,2%
Nettosparande (MSEK) 1 400 2 800 -50,0% 2 000 -30,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 194 189 2,4% 193 0,3%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 591 3 631 26,5% 4 690 -2,1%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 671 2 307 15,8% 2 618 2,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

 Februari blev ännu en skakig månad på världens börser och så även på de nordiska marknaderna. Månaden inleddes negativt efter fortsatt oro kring Kina och konjunkturen, men återhämtade sig under andra halvan. Slutfacit för februari blev små uppgångar i Stockholm och Oslo, medan Köpenhamn och Helsingfors backade något. Bokslutsrapporterna präglade handeln under månaden. Inga tydliga tecken på avmattning märks i försäljning och resultat, men framtidsutsikterna har blivit mer försiktiga. Ett tecken på den rådande stämningen på aktiemarknaderna är att besvikelserna generellt sett straffades hårdare än vad de positiva överraskningarna belönades, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.

 Vi når en milstolpe i februari. En halv miljon nordiska kunder använder nu Nordnet för sparande, investeringar och lån. Börsaktiviteten bland våra kunder är fortsatt hög. I snitt gör våra kunder drygt 100 000 avslut per dag i februari. Värdepappersbelåningen minskade något jämfört med föregående månad medan privatlån ökade, säger Håkan Nyberg.

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904, Twitter @CEONordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars  2016 kl 14:00 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.