2024-02-05

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 4 360 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 17 800 och det totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 880 700. Nettosparandet i januari var 6,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista januari var 840 miljarder SEK och utlåningen 30,1 miljarder SEK.

Januari December Förändring Januari Förändring
2024[1] 2023 en månad 2023 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 880 700 1 862 900 1,0% 1 722 000 9,2%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,5 3,5 85,7% 2,5 160,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 840 825 1,8% 763 10,1%
varav inlåning (Mdr SEK) 67 67 -1,3% 79 -16,0%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 15,0 14,3 4,8% 12,7 17,9%
Bolån 11,3 11,3 -0,5% 10,9 4,0%
Privatlån 3,9 3,9 -0,3% 4,0 -3,4%
Total utlåning 30,1 29,5 2,1% 27,6 9,3%
Antal avslut[3]
Sverige 1 670 600 1 496 500 11,6% 1 828 100 -8,6%
Norge 942 000 807 800 16,6% 1 015 700 -7,3%
Danmark 898 300 789 700 13,8% 882 900 1,7%
Finland 850 000 738 700 15,1% 847 800 0,3%
Totalt 4 360 900 3 832 700 13,8% 4 574 500 -4,7%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,1% 28,2% -0,2% 26,9% 1,1%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 77 700 78 800 -1,4% 89 200 -12,9%
Norge 42 800 42 500 0,7% 46 200 -7,4%
Danmark 40 800 41 600 -1,9% 40 100 1,7%
Finland 38 600 41 000 -5,9% 40 400 -4,5%
Totalt 199 900 203 900 -2,0% 215 900 -7,4%

[1] Siffrorna avseende januari 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.