2023-08-03

Nordnet: Månadsstatistik juli

I juli gjordes 3 638 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 
173 300 avslut per börsdag. Nya kunder i juli uppgick till 11 700 och antalet nya kunder under 2023 är 90 300. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juli till 1 798 200. Nettosparandet i juli var 3,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 17,7 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juli var 809 miljarder SEK och utlåningen 28,7 miljarder SEK.

Juli Juni Förändring Juli Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 798 200 1 786 500 0,7% 1 651 500 8,9%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,7 3,3 12,1% 3,4 8,8%
Sparkapital (Mdr SEK) 809 798 1,3% 740 9,3%
varav inlåning (Mdr SEK) 71 73 -2,7% 85 -16,6%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 13,9 13,9 0,1% 12,1 14,9%
Bolån 11,0 11,0 0,0% 10,4 5,2%
Privatlån 3,9 3,9 -1,2% 4,0 -3,7%
Total utlåning 28,7 28,8 -0,1% 26,5 8,3%
Antal avslut[3]
Sverige 1 448 700 1 452 000 -0,2% 1 505 800 -3,8%
Norge 753 300 791 400 -4,8% 779 400 -3,3%
Danmark 736 900 758 200 -2,8% 755 800 -2,5%
Finland 699 100 636 000 9,9% 768 400 -9,0%
Totalt 3 638 000 3 637 600 0,0% 3 809 400 -4,5%
Andel avslut utanför hemmamarknad 30,3% 28,1% 2,2% 24,3% 5,9%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 69 000 72 600 -5,0% 71 700 -3,8%
Norge 35 900 36 000 -0,3% 37 100 -3,2%
Danmark 35 100 36 100 -2,8% 36 000 -2,5%
Finland 33 300 30 300 9,9% 36 600 -9,0%
Totalt 173 300 175 000 -1,0% 181 400 -4,5%

[1] Siffrorna avseende juli 2023 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. 
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. 
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.