2023-06-05

Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 3 883 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 194 300 avslut per börsdag. Nya kunder i maj uppgick till 12 400 och antalet nya kunder under 2023 är 65 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av maj till 1 773 800. Nettosparandet i maj var 1,4 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 10,7 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista maj var 775 miljarder SEK och utlåningen 28,4 miljarder SEK.

Maj April Förändring Maj Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 773 800 1 761 400 0,7% 1 635 500 8,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 1,4 2,3 -39,1% 3,4 -58,8%
Sparkapital (Mdr SEK) 775 761 1,7% 740 4,7%
varav inlåning (Mdr SEK) 73 73 0,8% 85 -13,5%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 13,6 13,1 3,7% 12,4 9,7%
Bolån 10,9 10,9 0,0% 10,0 8,7%
Privatlån 4,0 4,0 -0,5% 4,0 -2,4%
Total utlåning 28,4 28,0 1,7% 26,5 7,5%
Antal avslut[3]
Sverige 1 740 700 1 382 800 25,9% 1 801 200 -3,4%
Norge 734 400 690 800 6,3% 1 178 500 -37,7%
Danmark 723 100 674 200 7,3% 833 000 -13,2%
Finland 684 900 675 700 1,4% 912 800 -25,0%
Totalt 3 883 100 3 423 500 13,4% 4 725 500 -17,8%
Andel avslut utanför hemmamarknad 25,3% 26,9% -1,6% 26,7% -1,4%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 84 900 79 000 7,5% 87 900 -3,4%
Norge 38 700 41 900 -7,6% 58 900 -34,3%
Danmark 38 100 39 700 -4,0% 43 800 -13,0%
Finland 32 600 37 500 -13,1% 43 500 -25,1%
Totalt 194 300 198 100 -1,9% 234 100 -17,0%

[1] Siffrorna avseende maj 2023 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. 
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. 
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.