2022-04-04

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 6 104 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 265 500 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i mars är 1 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 16 600 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden uppsägning av 14 900 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 63 700 brutto och 18 000 netto, inräknat de kundförhållanden som avslutats med anledning av projektet rörande kunddokumentation. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 619 000. Nettosparandet i mars var 5,4 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 21,2 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista mars var 773 miljarder SEK och utlåningen 26,5 miljarder SEK.

Mars Februari Förändring Mars Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 619 000[2] 1 617 300 0,1% 1 388 700 16,6%
Nettosparande (Mdr SEK) 5,4[2] 6,5 -16,9% 9,4 -42,6%
Sparkapital (Mdr SEK) 773 751 2,9% 648 19,2%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,9 12,5 3,0% 11,1 15,8%
Bolån 9,6 9,3 3,0% 7,0 36,3%
Privatlån 4,1 4,1 -0,6% 4,0 2,4%
Total utlåning 26,5 25,9 2,4% 22,1 19,8%
Antal avslut[4]
Sverige 2 202 800 2 013 400 9,4% 2 544 700 -13,4%
Norge 1 398 400 1 163 000 20,2% 1 856 100 -24,7%
Danmark 1 096 600 938 200 16,9% 1 341 600 -18,3%
Finland 1 406 600 1 198 900 17,3% 1 388 500 1,3%
Totalt 6 104 400 5 313 500 14,9% 7 130 900 -14,4%
Andel avslut utanför hemmamarknad 25,7% 24,8% 0,9% 31,0% -5,3%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 95 800 100 700 -4,9% 110 600 -13,4%
Norge 60 800 58 200 4,5% 82 500 -26,3%
Danmark 47 700 46 900 1,7% 58 300 -18,2%
Finland 61 200 59 900 2,2% 60 400 1,3%
Totalt 265 500 265 700 -0,1% 311 800 -14,8%

[1] Siffrorna avseende mars 2022 är preliminära.
[2] Under mars har kundbasen reducerats med 14 900 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 77 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Images