2014-12-01

Nordnet: månadsstatistik november

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I november gjordes 1 195 958 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 59 798 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i november till 429 300, vilket är 4 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 539 400 stycken, motsvarande en ökning med 52 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 1,3 miljarder SEK och sparkapitalet till 164 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Nov 2014 Nov 2013 ett år Okt 2014 en månad
Sverige 544 548 566 287 -3,8% 751 621 -27,6%
Norge 185 792 203 259 -8,6% 248 576 -25,3%
Danmark 211 816 186 229 13,7% 288 961 -26,7%
Finland 253 802 282 867 -10,3% 311 445 -18,5%
Totalt 1 195 958 1 238 642 -3,4% 1 600 603 -25,3%
Snitt per börsdag 59 798 60 422 -1,0% 71 138 -15,9%
Aktiva kunder 429 300 391 500 9,7% 424 900 1,0%
Aktiva konton 539 400 483 200 11,6% 533 300 1,1%
Nettosparande (MSEK) 1 300 500 160,0% 1 700 -23,5%
Sparkapital (Mdr SEK) 164 136 20,9% 161 1,8%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande och sparkapital bygger på preliminär data.

– November blev en stark börsmånad på de nordiska börserna, med Oslo som ett tydligt undantag. Ett omvärldsklimat med låga räntor gynnar alltjämt risktillgångar. Tredje kvartalets rapporter var också överlag bättre än väntat, vilket innebär ytterligare bränsle för aktier som tillgångsslag. Oslobörsen föll dock med mer än tre procent i spåren av ett fortsatt brant fallande oljepris. Oljepriset har backat med mer än 35 procent i år och föll med nästan 20 procent bara under november. Utförslöpan har på sistone satt djupa spår i oljerelaterade aktier, vilket får särskild effekt på oljetunga Oslobörsen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Vi fortsätter att se en bra utveckling för de nyckeltal som är viktiga för Nordnets långsiktiga tillväxt, som kunder, konton och nettosparande. Novembers siffror inkluderar övertagandet av SBAB:s fondaffär viket omfattar cirka 1.500 nya kunder och drygt 100 miljoner i sparkapital, fortsätter Johan Tidestad.

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2014 kl 14:15 (CET). 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75
Email: johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.