2021-12-02

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 6 300 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 289 000 avslut per börsdag. Nya kunder i november uppgick till 22 700, och antalet nya kunder under 2021 är 357 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av november till 1 579 400. Nettosparandet i november var 6,5 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 77,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista november är 777 miljarder SEK och utlåningen 25,3 miljarder SEK.

November Oktober Förändring November Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 579 400[2] 1 556 700 1,5% 1 183 700 33,4%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,5[2] 6,0 8,0% 20,7 -68,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 777 762 1,9% 533 45,7%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,5 12,4 1,4% 8,6 44,8%
Bolån 8,6 8,5 1,8% 6,3 36,5%
Privatlån 4,1 4,1 0,2% 4,0 3,1%
Total utlåning 25,3 24,9 1,3% 19,0 33,2%
Antal avslut[4]
Sverige 2 452 200 2 241 600 9,4% 2 058 100 19,1%
Norge 1 333 200 1 160 100 14,9% 1 362 500 -2,2%
Danmark 1 228 400 983 700 24,9% 1 113 200 10,3%
Finland 1 287 100 1 083 400 18,8% 1 102 800 16,7%
Totalt 6 300 900 5 468 800 15,2% 5 636 600 11,8%
Andel avslut utanför hemmamarknad 31,4% 29,3% 2,1% 27,3% 4,1%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 114 100 106 700 6,9% 98 000 16,4%
Norge 60 600 55 200 9,8% 64 900 -6,6%
Danmark 55 800 46 800 19,2% 53 000 5,3%
Finland 58 500 51 600 13,4% 52 500 11,4%
Totalt 289 000 260 300 11,0% 268 400 7,7%

[1] Siffrorna avseende november 2021 är preliminära.
[2] Under november har kundbasen reducerats med 600 aktiva kunder samt nettosparandet påverkats negativt med 45 MSEK relaterat till detnprojekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.