2022-10-05

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 4 461 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 202 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i september är 12 800 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 128 200 brutto och 76 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 677 500. Nettosparandet i september var -0,7 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 35,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september var 680 miljarder SEK och utlåningen 26,3 miljarder SEK. 

September Augusti Förändring September Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 677 500 1 664 700 0,8% 1 537 200 9,1%
Nettosparande (Mdr SEK) -0,7 3,1 n/a 3,3 n/a
Sparkapital (Mdr SEK) 680 733 -7,2% 728 -6,6%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 11,6 12,3 -5,9% 11,9 -2,4%
Bolån 10,6 10,5 1,3% 8,2 30,0%
Privatlån 4,0 4,0 0,1% 4,1 -1,5%
Total utlåning 26,3 26,9 -2,2% 24,2 8,7%
Antal avslut[3]
Sverige 1 778 700 1 800 600 -1,2% 2 102 600 -15,4%
Norge 983 200 1 149 200 -14,4% 1 196 400 -17,8%
Danmark 788 300 1 000 600 -21,2% 995 300 -20,8%
Finland 911 400 918 800 -0,8% 1 161 500 -21,5%
Totalt 4 461 600 4 869 200 -8,4% 5 455 800 -18,2%
Andel avslut utanför hemmamarknad 26,0% 29,2% -3,1% 28,1% -2,0%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 80 900 78 300 3,3% 95 600 -15,4%
Norge 44 700 50 000 -10,6% 54 400 -17,8%
Danmark 35 800 43 500 -17,7% 45 200 -20,8%
Finland 41 400 39 900 3,8% 52 800 -21,6%
Totalt 202 800 211 700 -4,2% 248 000 -18,2%

[1] Siffrorna avseende september 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.