2022-06-22

Nordnet överklagar Finansinspektionens sanktionsbeslut

Finansinspektionen meddelade den 25 maj Nordnet en anmärkning samt 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Bakgrunden till beslutet var att Finansinspektionen anser att Nordnet inte har haft en tillfredsställande intern styrning och kontroll avseende intradagsblankningstransaktioner. Nordnet har nu överklagat beslutet.

I mitten av mars 2021 startade Finansinspektionen en utredning kring Nordnets interna rutiner och processer för intradagsblankning samt tillämpningen av dessa. Bakgrunden är de intradagsblankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021. Som en fortsättning på undersökningen inledde Finansinspektionen i slutet av förra året en sanktionsprövning vilken avslutades med att Nordnet tilldelades en anmärkning samt en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Nordnet har nu lämnat in en överklagan mot beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Vår uppfattning är att sanktionsbeloppet är alldeles för högt, och vi vill därför att en domstol bedömer riktigheten i det beslut som Finansinspektionen har fattat. Som vi ser det finns det ett antal omständigheter som talar för en lägre sanktionsavgift. För det första anser vi inte att beloppet står i proportion till allvarlighetsgraden i den inträffade händelsen. Vi har haft en enda konstaterad incident av så kallad nakenblankning, och ingen kund har drabbats av någon ekonomisk skada. Vi tycker också att beloppet är för högt i relation till sanktionsavgifter som har delats ut av Finansinspektionen till andra banker. Vidare har vi själva rapporterat den händelse som beslutet avser till Finansinspektionen, åtgärdat bristen i samband med rapporteringen, och aktivt samarbetat med myndigheten genom hela ärendets gång. Det har inte funnits något uppsåtligt handlade eller försök att dölja några omständigheter från vår sida. Slutligen ifrågasätter vi Finansinspektionens tolkning av regelverket kring blankning, och vill ha domstolens bedömning på om det är tillämpligt på det sätt som anges i deras beslut, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Vi överklagar inte hela beslutet utan endast den del som rör sanktionsbeloppet. Jag vill i sammanhanget lyfta upp att vi inte tycker att det är orimligt att Finansinspektionen har gjort en utredning kring den aktuella händelsen. Vi konstaterade själva att vi hade en brist i våra rutiner för intradagsblankning, som vi dessutom anmälde till Finansinspektionen. Vi har inte heller några synpunkter på att vi får någon form av sanktion, och motsätter oss inte att vi har tilldelats en anmärkning. Men vi upplever att beloppet inte är proportionerligt i relation till den händelse som har inträffat, och det är den delen som vårt överklagande kommer att omfatta, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.