2023-03-16

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Från och med idag, torsdagen den 16 mars 2023, finns års- och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

– 2022 blev på många sätt ett historiskt och dramatiskt år med krig i Europa, ett försämrat säkerhetsläge i Norden, hög inflation, ett stigande ränteläge och aktiemarknader som tappade i värde. Nordnets affärsmodell borgar dock för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer, tack vare bredd i såväl produktutbud som geografisk spridning. Trots det negativa sentimentet under året har vi haft en stark kundtillväxt, ett högt nettosparande och en god finansiell utveckling. Vårt resultat för 2022 uppgår till 2,1 miljarder – det näst bästa i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under året

 • Näst bästa helårsresultatet någonsin, vinst före skatt på 2,1 miljarder.
 • Ett högre ränteläge bidrar till ett räntenetto på 1,3 miljarder SEK, en ökning om 76 procent jämfört med 2021.
 • Vår totala kundbas består av över 1,7 miljoner nordiska sparare.
 • Nordnets kunder nettosparar över 36 miljarder SEK och gör 56,2 miljoner affärer.
 • I april erhöll Nordnet tillstånd av Finansinspektionen för nya fondbolaget Nordnet Fonder AB, och totalt sparkapital i fonder under Nordnets varumärke uppgår till 31,7 miljarder kronor vid årets utgång.
 • Lansering av bolån i Norge, elektronisk handel på Londonbörsen, förbättrad inloggning i Danmark, Norge och Finland, samt enklare överföringar via Trustly i Sverige.
 • I Finland nåddes milstolpen med 300 000 aktiesparkonton (”osakesäästötili”) vilket motsvarar en marknadsandel på 69 procent.
 • Nordnet utsågs till ”Årets Bank” av tidningen Privata Affärer.

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2022

 • Rörelseintäkterna minskade med 7 procent och uppgår till 3 382,1 (3 638,5) MSEK.
 • Justerat rörelseresultatet minskade med 14 procent och uppgår till 2 115,3 (2 451,2) MSEK.
 • Sparkapitalet per den 31 december 2022 uppgick till 715 (802) mdr SEK.
 • Kundbasen ökade med 10 procent till 1 707 800 (1 601 000) kunder.
 • Nettosparandet för helåret uppgick till 36,2 (83,4) mdr SEK.

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2022

 • Nordnets största påverkan på klimatet är via våra kunders investeringar. Vi har därför infört ett nytt mått för vår plattforms klimatpåverkan i form av koldioxidavtrycket för våra sparares tillgångar. Vid årets slut var investeringarna på plattformens avtryck mätt i utsläppsintensitet 124 kg CO2e/kSEK.
 • 75 procent av fondkapitalet är investerat i gröna fonder (artikel 8 eller 9 enligt SFDR) och 91 procent av fondkunderna innehar gröna fonder i sina portföljer.
 • 38 procent av nya kunder 2022 är kvinnor, jämfört med 33 procent i kundbasen.
 • Nya nyckeltal fastställda inom området hållbart sparande. I våra delårsrapporter redovisar vi andelen kapital placerat i fonder som antingen klassificeras som ljus- eller mörkgröna, andelen kapital placerat i fonder som enbart klassificeras som mörkgröna (hållbara) fonder, samt andelen kvinnliga kunder i Nordnet.
 • Könsfördelningen bland medarbetare på Nordnet är oförändrat 36 procent kvinnor och 64 procent män. Andelen kvinnor vid nyrekryteringar har minskat med fem procentenheter till 35 procent.
 • Nordnets växthusgasutsläpp uppgick till 163 ton; en ökning med 34 procent jämfört med 2021. Kompensation görs för 110 procent av utsläppen.
 • Genom Re:turn Initiative har vi tillsammans med vår huvudägare Öhman under året donerat 5,6 miljoner kronor till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat.

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-16 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.