2024-01-30

Nordnet publicerar bokslutskommuniké 2023

Nordnet AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Fjärde kvartalet blev en bra period för såväl Nordnet som för privatspararna. Aktiemarknaderna återhämtade sig under årets sista tre månader på grund av avtagande inflation och en förhoppning om att räntetoppen är passerad för den här gången. Under kvartalet valde 38 600 nya sparare Nordnet som plattform. Våra kunders sparkapital uppgår vid årsskiftet till 825 miljarder, vilket är en ny toppnivå. Bakom rekordnoteringen ligger ett kontinuerligt positivt nettosparande samt uppåtgående nordiska börser. Inom vår fondaffär har värdet på våra kunders fondsparande det senaste året har ökat med 28 procent. Den fina utvecklingen inom sparande, handelsaktivitet och kundtillväxt lägger grunden för ett bra finansiellt resultat där justerade rörelseintäkter för kvartalet är 1 189 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat på 830 miljoner kronor, vilket är en ny högstanivå, säger Lars-Åke Norling, VD på Nordnet. 

Höjdpunkter under kvartalet

 • Ett starkt finansiellt kvartal med intäkter och rörelseresultat på ny högstanivå.
 • Positivt nettosparande och god kundtillväxt.
 • Kärnverksamheten aktier och fonder har första kvartalet med tillväxt sedan 2021.
 • Fortsatt tillväxt i räntenetto till följd av högre ränteläge och ökad utlåning.
 • Fortsatt god kostnadskontroll med kostnader i linje med finansiella mål för kvartalet och helåret.
 • Kommande ökade investeringar i marknadsföring i syfte att kapitalisera på stark marknadsposition.
 • Stark kapitalsituation – beslut om återköp av AT1-obligation samt utvärdering av återköpsprogram.
 • Föreslagen utdelning på 7,20 kronor per aktie, i linje med utdelningspolicy.

Resultatet i korthet oktober-december 2023 (oktober-december 2022)

 • Justerat rörelseresultat 830 (623) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 1 189 (952) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -335 (-314) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 2,55 (1,97) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 30 januari 2024 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-30 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.