2016-10-25

Nordnets styrelse utvärderar budet från NNB Intressenter

Öhmangruppen och Nordic Capital har idag genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet att förvärva samtliga aktier i Nordnet för ett kontant vederlag om 37 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som utgörs av Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana Rosendahl och Anna Settman, har för Erbjudandet utsett Kjell Hedman till ordförande.

Efter skriftlig begäran från Öhmangruppen och Nordic Capital har styrelsen funnit det motiverat att medge Öhmangruppen och Nordic Capital att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Öhmangruppen och Nordic Capital har inom ramen för denna undersökning inte erhållit någon icke offentliggjord information som rimligen kan förväntas påverka priset på Nordnet-aktien.

Styrelsen kommer nu att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion. Styrelsen kommer att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och ange skälen till denna uppfattning.

Styrelsen har utsett Lenner & Partners till finansiell rådgivare och Vinge till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till NNB Intressenters offentliggörande av Erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kjell Hedman, styrelseledamot i Nordnet AB (publ)

Telefon +35 19 31 37 60 06

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 09.00.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.