2020-04-02

Rekordsalg av fond i mars

Mars ble en blodrød måned på verdens børser som følge av corona-pandemien. Nordnets fondskunder solgte både aksjefond og rentefond i rekordtempo – for til sammen 1,3 milliarder kroner.

Verdensindeksen falt 21 prosent i første kvartal målt i lokal valuta. Over halve nedgangen kom i mars. Alle land og regioner er betydelig i minus så langt i år. Med en nedgang på 20 prosent for den brede amerikanske indeksen S&P 500 var kvartalet det dårligste siden fjerde kvartal 2008, da indeksen falt 22 prosent. Oslo Børs falt hele 24 prosent i første kvartal, noe som er det svakeste førstekvartalet på vår hjemlige børs som noen gang er målt.  

Nordnets privatkunder ble skremt av børskrakket og nettosolgte fond for 1,3 milliarder kroner i mars. Aksjefond ble solgt for 760 millioner, rentefond ble solgt for 516 millioner og kombinasjonsfond ble solgt for 34 millioner.

– Dette er det største nettosalget Nordnet har registrert i en enkelt måned, og tyder på at fondskundene er skremt av det kraftige fallet og at de frykter at nedturen blir langvarig. Noen kunder vil sikre gevinster, andre vil redusere tap. Til sammenligning ble enkeltaksjer nettokjøpt for 831 millioner kroner i mars – og vi vet at det er en del overlapp mellom disse to kundegruppene, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Kronesvekkelsen dempet verdifallet i internasjonale fond

Norske kroner har stupt i verdi så langt i år, med 15 til 20 prosent mot euro og dollar.

– Årsaken er at Norge er en liten, åpen og råvareavhengig økonomi – og norske kroner anses som en risikabel valuta i utrygge tider. I tillegg har oljeprisen kollapset, og norske kroner anses fremdeles som en «oljevaluta» og faller med synkende oljepris, forklarer Sættem.

En positiv konsekvens av kronesvekkelsen er at kroneverdien av de internasjonale fondene stiger.

– Man kan si at kronesvekkelsen fungerer som en støtpute for eiere av internasjonale verdipapirfond, sier Sættem, og gir et konkret eksempel:

Verdensindeksen falt med 21 prosent i første kvartal. Det er identisk med verdifallet i det globale aksjefondet KLP AksjeGlobal Indeks IV, som er valutasikret. Søsterfondet, KLP AksjeGlobal Indeks I, som ikke er valutasikret, har kun falt med 5 prosent i samme perioden. Forskjellen på 16 prosentpoeng skyldes kronesvekkelsen.

DNB Teknologi og to rentefond på salgstoppen

På salgstoppen finner vi DNB Teknologi, Forte Obligasjon og Fondsfinans Kreditt. Sættem kommenterer fondene slik:

  • Det er ikke så overraskende at DNB Teknologi ligger på salgstoppen, siden dette er fondet som Nordnetkundene har plassert aller mest penger i. Fondet er så langt i år i 0, altså fem prosentpoeng bedre enn verdensindeksen. Det skyldes at teknologibransjen gjennomgående har falt mindre enn børsen for øvrig.  
  • Forte Obligasjon er også på salgstoppen. Fondet investerer i norske bankobligasjoner samt noe forsikring og kredittforetak. Bankobligasjoner har hatt et kraftig fall i kursene på kort tid, på grunn av økte kredittspreader, og fondet er ned knappe 8 prosent hittil i år. Det er overraskende for mange at et relativt trygt obligasjonsfond skal falle så mye på kort tid. Forte Obligasjon ga for eksempel positiv avkastning gjennom oljeprisfallet i 2015.
  • Fondsfinans Kreditt figurerer også på salgstoppen. Dette high yield-fondet har, i likhet med flere andre fond i samme kategori, falt hele 20 % siden nyttår. Årsaken er at kredittspreadene har økt mye, fordi risikoen har økt for at de mindre solide selskapene ikke overholder sine låneforpliktelser. I tillegg sliter high yield-forvalterne med et likviditetsproblem, siden det er få kjøpere av mange av disse rentepapirene, og da må kursen langt ned for å få til en handel. Likviditeten har heldigvis bedret seg de siste dagene, dels på grunn av Norges Banks støttekjøp av norske kroner og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond.

Norske aksjefond og valutasikrede globalfond på kjøpstoppen

Det er relativt få fond som er nettokjøpt i mars, og volumene er beskjedne. 5 av 10 fond på topplisten er aksjefond som investerer på Oslo Børs. Ytterligere 2 fond er valutasikrede globale aksjefond. Sættem kommenterer:

  • Oslo Børs har falt mer enn andre børser hittil i år, og målt i dollar har Oslo Børs falt om lag dobbelt så mye som USA og Europa. En del kunder mener nok at fallet har vært litt for stort for norske aksjer, og tror Oslo Børs skal stige mer enn andre børser når markedet etter hvert vil snu.
  • Vi har også sett økende interesse for valutasikrede aksjefond blant våre kunder de siste ukene. Jeg har selv byttet ut et par globale aksjefond til valutasikrede varianter i min fondsportefølje. Så gjenstår det å se om norske kroner vil komme tilbake til mer normale nivåer, eller om kronen vil forbli så svak, eller enda svakere, i lang tid, avslutter han..  

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MARS:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
KLP STATSOBLIGASJON
KLP AKSJE NORGE INDEKS II
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
DNB NORGE INDEKS
KLP KORT STAT
FIDELITY US DOLLAR CASH
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR VALUTASIKRET
DANSKE NORGE VEKST
KLP AKSJE NORGE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MARS:
DNB TEKNOLOGI
FORTE OBLIGASJON
FONDSFINANS KREDITT
DNB GLOBAL INDEKS
LANDKREDITT HØYRENTE
KLP PENGEMARKED
ODIN EIENDOM
ALFRED BERG GAMBAK
JPMORGAN US TECHNOLOGY
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
 

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.