2017-03-08

Tutkimus: Sijoittaminen on naisille voimaantumisen lähde

Sijoittavat naiset haastavat perinteisiä käsityksiä sijoittamisesta, osoittaa tuore pro gradu -tutkimus. Tutkimus käsittelee sitä, millaisia sukupuolittuneita merkityksiä naiset liittävät sijoittamiseen. Tuloksista käy ilmi, että naiset luovat sijoittamiselle oman voimaannuttavan merkityksensä: omien rahojen sijoittaminen on ulkopuolisista vaatimuksista vapaa yksityisasia. Toisaalta he sijoittavat myös velvollisuudentunnosta.

Terhi Piilosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä pro gradussa eriteltiin neljä sukupuolittunutta diskurssia eli yhtenäistä puhe- ja ajattelutapaa, joita naiset käyttävät puhuessaan sijoittamisesta. Diskurssit lajiteltiin sen mukaan, koetaanko sijoittaminen niissä ensisijaisesti velvollisuutena vai hauskanpitona sekä nähdäänkö sijoittaminen naisellisten vai miehisten ominaisuuksien kautta.

Diskurssit ovat (1) naisellinen velvollisuus, (2) naisellinen nautinto, (3) miehinen velvollisuus sekä (4) miehinen nautinto. Tulokset osoittavat, että vaikka haastatellut naiset hyödynsivät kaikkia neljää puhetapaa, naisellinen velvollisuus oli naissijoittajien puheessa kaikista keskeisin.

  On hyvin luonnollista naisille, että sijoittamisen tavoitteena on pitää huolta perheestä sekä kokea tekevänsä oma osansa yhteiskunnassa. Naisellisen velvollisuuden diskurssin eli ajattelutavan keskeisiä teemoja ovat muista huolehtiminen ja turvallisuus. Haastateltavat liittivät rationaalisen sijoittamisen tunnollisuuteen ja tätä kautta naisellisuuteen. Perinteisesti on ajateltu, että naisellinen päätöksenteko perustuu tunteisiin ja miehinen järkeen, joten naiset haastavat puheessaan tämän stereotypian, Piilonen kertoo.

Kympin tyttö naamioi pörssipelaamisen oppimiskokemukseksi

Siitä huolimatta, että naiset keskittyvät puheessaan turhien riskien välttämisen ja rationaalisuuden teemoihin, myös riskinotto on puheessa läsnä. Tutkimuksessa riskinoton hauskuus on miehisen nautinnon ajattelutavan keskeisiä teemoja. Haastateltavat naiset olivat tyypillisesti varovaisia kertomaan nauttivansa riskisistä sijoituksista, mikä heijastaa pitkää kulttuurista perintöä riskinotosta miehisenä ominaisuutena.

  Oli mielenkiintoista havaita, että naiset puhuivat riskinotosta sijoittamisessa esimerkiksi oppimiskokemuksena, älyllisenä haasteena tai itsensä kehittämisenä. Tällä tavoin riskiin liittyviä negatiivisia mielikuvia saadaan häivytettyä ja siirrettyä lähemmäs naisellisen velvollisuuden teemoja, kuten opiskelua ja tunnollisuutta. Kympin tyttö ei siis pelaile shorttipositioilla, vaan selittelee riskisijoituksiaan oppimismielessä. Olen törmännyt tähän ajattelutapaan tavatessani sijoittajanaisia, kommentoi Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Pörssi on naiselle ulkopuolisista paineista vapaa paikka

Kolmas tutkimuksen keskeinen löydös on, että haastatellut naiset tyypillisesti halusivat pitää sijoittamisen yksityisenä ja loivat tätä kautta sijoittamisesta itselleen voimaannuttavan erillistilan. Tällä strategialla naiset loivat sijoittamisesta tilan, joka on vapaa paineesta.

  Naiset kokevat usein, että heiltä vaaditaan paljon eri elämän osa-alueilla, kuten työssä ja perhe-elämässä. Sijoittaminen halutaan tutkimuksen mukaan pitää erillään ulkopuolisista vaatimuksista. Kun sijoittaa omia rahojaan, ei tarvitse selittää kenellekään syitä valintoihin eikä kertoa olevansa nuori, osaamaton, tai peluri. Pörssi ei syrji, kyseenalaista tai kohtele miehiä ja naisia eri tavoin, mitä haastateltavat pitivät hyvin voimaannuttavana asiana, jatkaa Tuppurainen.

Tutkimus on toteutettu diskurssianalyysinä ja aineistona on käytetty 10 suomalaisen naissijoittajan syvähaastatteluita. Nordnet on tutkimuksen toimeksiantaja. Tutkielman on tehnyt Terhi Piilonen ja se on palautettu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselle.

Lisätietoja antaa:  

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi 

Terhi Piilonen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, +358 40 418 7168, terhi.piilonen@gmail.com