2017-01-09

Uttalande från styrelsen för Nordnet med anledning av NNB Intressenters offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Nordnet rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nordnet att acceptera NNB Intressenters erbjudande om 38 kronor kontant.

Detta uttalande görs av styrelsen för Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”).  

Bakgrund

Nordic Capital Fund VIII (”Nordic Capital”) och Öhmangruppen lämnade den 25 oktober 2016, genom det gemensamt ägda bolaget NNB Intressenter AB (NNB Intressenter”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter (”Erbjudandet”). NNB Intressenter erbjöd initialt 37 kronor kontant för varje aktie i Nordnet, men har idag den 9 januari 2017 offentliggjort att Erbjudandet höjs till 38 kronor per aktie. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 23 januari 2017.

Tillsammans ägde och kontrollerade Öhmangruppen och Nordic Capital sammanlagt 67,5 procent av samtliga aktier i Nordnet vid offentliggörandet av Erbjudandet. Den 26 oktober 2016 offentliggjorde NNB Intressenter att Nordic Capital hade förvärvat ytterligare aktier i Nordnet, motsvarande 4,7 procent av aktierna. Tillsammans äger och kontrollerar Öhmangruppen och Nordic Capital per den 9 januari 2017 sammanlagt cirka 72,3 procent av samtliga Nordnet-aktier. Öhmangruppen och Nordic Capital kommer, förutsatt att Erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnet-aktier till NNB Intressenter.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Nordnet till 6.651 miljoner kronor, baserat på 175.027.886 utstående aktier varav 614.079 aktier innehas av Nordnet.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

  • 29 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 29,5 kronor;
  • 32 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 28,8 kronor; och
  • 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet om 27,0 kronor.

Fullföljandet av Erbjudandet var ursprungligen villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att NNB Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nordnet, efter full utspädning. NNB Intressenter har nu frånfallit det villkoret så att fullföljande av Erbjudandet inte längre är villkorat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i någon viss utsträckning. De villkor för Erbjudandet som framgår av erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 2 december 2016 kvarstår i övrigt oförändrade.

Aktieägare som redan lämnat in sina Nordnet-aktier för 37 kronor kontant för varje aktie kommer automatiskt att få del av det höjda vederlaget i Erbjudandet om 38 kronor kontant för varje aktie i Nordnet utan vidare åtgärd.

NNB Intressenter har i sitt pressmeddelande vidare förklarat att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 38 kronor för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt.

För ytterligare information om Erbjudandet, se www.nnbintressenter.com.

Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som utgörs av Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana Rosendahl och Anna Settman, har för Erbjudandet utsett Kjell Hedman till ordförande.

Efter skriftlig begäran från Öhmangruppen och Nordic Capital har styrelsen funnit det motiverat att medge Öhmangruppen och Nordic Capital att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Öhmangruppen och Nordic Capital erhöll inom ramen för denna undersökning inte någon icke offentliggjord information som rimligen kan förväntas påverka priset på Nordnet-aktien.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Nordnets nuvarande ställning, Nordnets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har utvärderat Erbjudandet i ljuset av Nordnets långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden, Nordnets värde i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på Nasdaq Stockholm, analytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Nordnets aktiekurs och lönsamhet, med mera. Styrelsen har vidare beaktat att Öhmangruppen och Nordic Capital tillsammans äger 72,3 procent av aktierna i Nordnet.

Under de senaste åren har Nordnet stärkt sina verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet är marknadsledande i Norge, Danmark och Finland, och i Sverige har Nordnet en stark ställning som en av två ledande aktörer som arbetar för att ge sparare kontrollen över sina pengar och investeringar. Nordnet har lanserat en mängd nya produkter inom sparande och lån och hade per 31 december 2016 totalt 566.800 kunder och 235 miljarder kronor i sparkapital. Nordnet är verksamt på en marknad med stark underliggande tillväxtpotential. Behovet av att ta eget ansvar för sparande, investeringar, pension, med mera, har ökat och Nordnet har varit en ledande aktör i att utmana gamla avgiftsstrukturer och pressa priser. Nordnet har även gjort betydande nödvändiga investeringar under de senaste åren, bland annat inom utveckling av CRM-system, mobilapplikationen och Shareville. Styrelsen bedömer att Nordnets starka position på de fyra hemmamarknaderna, tillsammans med den starka underliggande efterfrågan på självständigt sparande och investeringar till låga priser, skapar goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och gör att Nordnet är väl positionerat för framtiden.

För att bedöma Erbjudandet har styrelsen även beaktat de risker som är förknippade med att lyckas bibehålla tillväxt, lönsamhet och marknadsposition. Trots den starka utvecklingen historiskt står Nordnet och finansindustrin som helhet inför stora förändringar. Nordnet har på det hela taget begränsade resurser men behöver hantera flera operationella och strategiska utmaningar, bland annat regelverksförändringar, ändrade kundbeteenden, konkurrenssituationen och den tekniska utveckling som pågår som bland annat leder till ökad digitalisering och automatisering. För att kunna växa och vara lönsamt i denna miljö är det nödvändigt för Nordnet att kontinuerligt investera i bolagets skalbara operativa plattform och andra operativa automatiseringsprocesser, investera i bolagets personal, i förbättrade kundupplevelser och utveckla nya produkter. Det ihållande låga ränteläget har också satt press på Nordnets lönsamhet.

Styrelsen har med anledning av NNB Intressenters erbjudande anlitat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare. Styrelsen har även uppdragit åt Lenner & Partners att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet. Av Lenner & Partners fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Lenner & Partners anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Nordnet ur ett finansiellt perspektiv.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt Nordnets aktieägare att acceptera Erbjudandet om 38 kronor per aktie.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Nordnet, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om NNB Intressenters strategiska planer för Nordnet och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Nordnet bedriver sin verksamhet. NNB Intressenter har i erbjudandehandlingen daterad den 2 december 2016 uttalat följande: ”Öhmangruppen och Nordic Capital anser att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Nordnets aktieägare och att det innebär en attraktiv, långsiktig lösning för såväl Bolaget som dess anställda. Öhmangruppen och Nordic Capital har för avsikt att stödja Nordnets ledning i arbetet med att genomföra ovan nämnda investeringar, men ser inte framför sig några väsentliga förändringar vad gäller Nordnets organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Bolaget bedriver verksamhet.” Styrelsen utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 9 januari 2017

Nordnet AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kjell Hedman, styrelseledamot i Nordnet AB (publ)
Telefon +35 19 31 37 60 06

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 08.31.


Till styrelsen för Nordnet AB (publ)

Styrelsen för Nordnet AB (publ) (“Nordnet” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Lenner & Partners Corporate Finance AB (”Lenner & Partners”) att vara finansiell rådgivare till styrelsen i anledning av det av NNB Intressenter AB (”NNB Intressenter” eller ”Budgivaren”) offentliggjorda kontanterbjudande till aktieägarna i Nordnet om att överlåta samtliga utestående aktier i Nordnet mot ett kontant vederlag om 38 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Nordic Capital Fund VIII tillsammans med Öhmangruppen lämnade Erbjudandet genom NNB Intressenter den 25 oktober 2016. Villkoren för Erbjudandet har redovisats mer fullständigt i en av NNB Intressenter offentliggjord erbjudandehandling per den 2 december 2016. I pressmeddelande från NNB Intressenter per dagens datum har NNB Intressenter höjt vederlaget i Erbjudandet från 37 kronor per Nordnetaktie till 38 kronor per Nordnetaktie.

Per dagens datum äger Budgivaren och dess närstående parter (tillsammans ”Budgivarens närstående parter”) sammanlagt cirka 72,3 procent av Nordnets aktiekapital och röster.

En del i Lenner & Partners uppdrag innefattar att avge ett utlåtande till styrelsen, en så kallad fairness opinion, om skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för Nordnets aktieägare (”Utlåtandet”). I samband med Utlåtandet har Lenner & Partners bland annat:

a)  granskat villkor och anvisningar för Erbjudandet i pressmeddelande per 25 oktober 2016 och erbjudandehandling per 2 december 2016 samt utkast till pressmeddelande avseende det höjda erbjudandet;

b)  granskat viss offentliggjord finansiell och annan information som vi bedömt vara relevant avseende Nordnet, däribland årsredovisningar för Bolaget, samt delårsrapporter;

c)  granskat viss intern finansiell information avseende Bolagets affärsområden och för Nordnet som helhet, samt interna presentationer;

d)  granskat styrelseprotokoll och finansiella månadsrapporter till styrelsen för de senaste åren;

e)  diskuterat Bolagets historiska och nuvarande verksamhet, finansiella ställning och resultat med Nordnets finansdirektör och andra ledande befattningshavare;

f)  granskat analytikerrapporter avseende Nordnet utgivna under de senaste åren;

g)  granskat aktiekurser och omsättning för Nordnet-aktien;

h)  jämfört den finansiella utvecklingen för Nordnet och statistik avseende aktiekurser för Nordnet-aktien med vissa andra noterade företag som är jämförbara med Nordnet;

i)  granskat budpremier och de finansiella villkoren, i den mån de varit offentliga, för vissa jämförbara transaktioner; samt

j)  gjort sådana andra analyser, granskat sådan annan tillgänglig information såsom analyser, värderingar och utredningar, och beaktat sådana övriga faktorer som Lenner & Partners bedömt vara relevanta för detta Utlåtande.

Lenner & Partners har, utan att göra en oberoende verifiering, förlitat sig på att offentliggjord information och att information som tillhandahållits av Nordnet är korrekt och att ingen information av väsentlig karaktär har utelämnats. Lenner & Partners har kritiskt granskat de uppgifter som vi bedömt vara av materiell betydelse för detta Utlåtande, men tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den erhållna informationen. Med avseende på offentligt tillgängliga finansiella prognoser har vi förlitat oss på bekräftelse från ledande befattningshavare i Nordnet att sådana prognoser är rimliga. Utlåtandet är baserat på de förhållanden och den information som varit tillgänglig för oss per dagen för detta Utlåtande. Händelser som inträffar härefter kan komma att påverka Utlåtandet och de antaganden på vilket det grundas. Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller ånyo bekräfta detta utlåtande. Lenner & Partners har ej gjort någon bedömning av de kursnivåer på vilka Nordnet-aktien kan komma att handlas i framtiden.

Lenner & Partners Utlåtande baseras på ett ”going concern-förhållande” innebärande att Bolagets verksamhet fortsätter i nuvarande omfattning och att inget oförutsett inträffar avseende verksamheten eller i omvärlden.

För att kunna avge Utlåtandet har Lenner & Partners använt ett flertal allmänt accepterade värderingsmetoder som vanligtvis används för denna typ av analyser. Analyserna har tagits fram enbart i syfte att möjliggöra för Lenner & Partners att tillhandahålla styrelsen detta Utlåtande om skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för Nordnets aktieägare.

Med beaktande av ovanstående förutsättningar och reservationer och sådana övriga omständigheter som Lenner & Partners har bedömt vara relevanta, är det Lenner & Partners uppfattning per denna dag att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för de aktieägare i Nordnet som överlåter sina aktier i enlighet med Erbjudandet.

Lenner & Partners är finansiella rådgivare till styrelsen i samband med Erbjudandet och kommer att erhålla ersättning för sitt arbete, varav en fast del är relaterad till detta Utlåtande. Lenner & Partners ersättning är inte beroende av storleken på vederlaget i Erbjudandet, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras, eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej.

Lenner & Partners Utlåtande är ställt till styrelsen som information till och underlag vid dess bedömning av Erbjudandet. Utlåtandet berör inte Erbjudandets värde i förhållande till andra affärsmöjligheter tillgängliga för Bolaget och det är inte en rekommendation huruvida aktieägarna i Nordnet skall acceptera Erbjudandet. Utlåtandet får endast användas i sin helhet av styrelsen i sin kommunikation med Bolagets aktieägare i anledning av Erbjudandet.

Stockholm den 9 januari 2017

Lenner & Partners Corporate Finance AB

Lars Lenner  Patrik Tillman

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.