2023-10-11

Valberedning inför Nordnets årsstämma 2024

Catharina Versteegh ny ledamot i valberedningen för Nordnet AB (publ).

Nordnet meddelar att valberedningen har utsetts inför årsstämman 2024 i enlighet med gällande valberedningsinstruktion. Inför årsstämma ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Nordnet per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. I enlighet med denna ordning har valberedningen inför årsstämman 2023 följande sammansättning:

  • Johan Malm, utsedd av E. Öhman J:or Intressenter Aktiebolag, ordförande.
  • Catharina Versteegh, utsedd av Premiefinans K. Bolin Aktiebolag.
  • Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder AB.
  • Tom Dinkelspiel, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför kommande årsstämma kan göra det med e-post till bolagsstamma@nordnet.se.

Årsstämma i Nordnet kommer att äga rum den 29 april 2024 i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.