2008-04-24

Beslut på årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdag den 24 april 2008 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), stämman beslutade bland annat följande:

• Utdelning om 0,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2007 med avstämningsdag den 29 april 2008. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 5 maj 2008.

• Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

• Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter.

• Styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor att fördelas enligt följande: Arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 30 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning. Inget arvode skall utgå till den som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag.

• Annica Axelsson, Bengt Baron, Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Bo Mattsson samt Nils Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

• Claes Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande.

• Till revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarige auktoriserade revisorn Björn Fernström för tiden intill årsstämman 2011.

• Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se

• Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD, +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81, carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Files