2016-04-21

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdagen den 21 april 2016 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.


Utdelning

Utdelning om 1,30 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2015 med avstämningsdag den 25 april 2016. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 28 april 2016.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 600 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och till övriga ledamöter med 300 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott erhåller 100 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Ordföranden i Risk- och Complianceutskottet erhåller dock 200 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsearvodet får, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och efter skriftlig överenskommelse med Bolaget faktureras genom av ledamot helägt bolag och om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med mervärdesskatt. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson och Anna Settman omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen och Jaana Rosendahl valdes in som ny ordinarie styrelseledamot av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Bolaget ska ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

Valberedning

Valberedningen föreslog följande process för utseende av valberedning intill slutet av nästa årsstämma: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Ersättningar

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com.

Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016”). Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com

Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet, 08-506 330 36
hakan.nyberg@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl. 21:10 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.