2008-10-21

Delårsrapport januari – september 2008

Sänkta kostnader, ökad marknadsandel

Januari – september 2008
– Rörelseintäkterna minskade med 9 procent till 538,7 MSEK (592,2 MSEK)
– Resultatet efter skatt minskade med 39 procent till 110,4 MSEK (181,0 MSEK)
– Resultatet per aktie före utspädning minskade med 39 procent till 0,67 SEK (1,10 SEK)

Tredje kvartalet
– Rörelseintäkterna minskade med 14 procent till 170 MSEK (197,9 MSEK)
– Resultatet efter skatt minskade med 22 procent till 43,9 MSEK (56,4 MSEK)
– Resultatet per aktie före utspädning minskade med 22 procent till 0,27 SEK (0,34 SEK)

– Antal konton ökade med 25 procent den senaste 12-månadersperioden
– Kostnadsbesparingsprogrammet om sänkta kostnader med 5 MSEK/månad är genomfört
– Ökad marknadsandel i Norden

VD-kommentar

Nordnet står starkt

Den finansiella industrin genomgår för närvarande en besvärlig period. Sedan årsskiftet har börsernas huvudindex i samtliga nordiska länder fallit mellan 24 och 35 procent. Ingen kan säga hur länge turbulensen kommer fortgå. Privatpersoner söker allt tryggare sparande och fler privatpersoner vänder aktiemarknaden ryggen. Trots oron på de finansiella marknaderna fortsätter nya kunder att välja Nordnet för att använda våra spartjänster.

Vårt långsiktiga mål att dubbla omsättningen med bibehållen lönsamhet på tre till fem års sikt ligger fast. Vi står starka trots att det blåser storm omkring oss. Under första halvåret minskade vår kostnadsnivå kraftigt vilket under kvartal tre gav full effekt på resultatet. Även organisationen står väl rustad inför framtiden.

Ny mission, vision och affärsidé

Internetmäklarna har gått från att vara en omogen bransch till att bli mogen. Det ställer andra krav på oss som företag varför vi har arbetat med vår mission, vision och affärsidé under de senaste månaderna. Vår vision är att inom tio år bli Nordens ledande bank inom sparande. Missionen vi lever efter är att Nordnet gör det enkelt. Affärsidén är att erbjuda privatpersoner i Norden tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna. Konsekvenserna av vårt val kommer att synas både på kort och på lång sikt.

Genom att göra sparandet enkelt skall vi fortsätta att växa och ta marknadsandelar i båda våra kundsegment, de aktiva spararna och de som behöver stöd och hjälp. Den valda vägen kommer bland annat att innebära ett bredare produktutbud och en bredare kundkrets. Inom de närmaste kvartalen kommer våra kunder i samtliga nordiska länder få nya sparandetjänster. Under fjärde kvartalet lanseras tjänsten Investeringsguiden i Sverige. Investeringsguiden hjälper kunder att välja fonder utifrån deras egen riskprofil. Konceptet är unikt och vänder sig till den kundgrupp vi tror kommer stå för en stor del av vår framtida tillväxt, nämligen de kunder som söker efter stöd och hjälp i sitt sparande.

På vår hemmamarknad Norden bor 25 miljoner människor och 10 miljoner är potentiella kunder till oss. Under hela året, och under tredje kvartalet i synnerhet, har vi stärkt vår position genom ökande marknadsandelar och kraftig kundtillväxt på samtliga nordiska marknader.

Nordnet står stark trots turbulensen på marknaden. Vi har redan fått full effekt av kostnadsbesparingarna och tredje kvartalet blev vårt lönsamhetsmässigt bästa i år.

Kunderna fortsätter att välja oss och vi kommer att lansera ytterligare sparandetjänster inom kort. Med lägre kostnader, nya kunder och nya tjänster ser jag positivt på framtiden, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör

Files