2021-12-16

Finansinspektionen inleder sanktionsprövning mot Nordnet avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen

Finansinspektionen har beslutat att inleda en sanktionsprövning mot Nordnet som en fortsättning på den tidigare inledda undersökningen avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen.

Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars att man ville granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Sedan dess  har ett platsbesök genomförts och Finansinspektionen har begärt och tillställts skriftligt material.

Finansinspektionen har idag meddelat Nordnet att man inleder en sanktionsprövning, vilket är ett steg i myndighetens undersökningsprocess. En sanktionsprövning innebär att Finansinspektionen anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de observationer som gjorts inom ramen för undersökningen bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på annat sätt. Nästa steg är att Finansinspektionen skickar en skrivelse till Nordnet där Finansinspektionen beskriver de iakttagelser som gjorts och redogör för de rättsliga omständigheter som de anser ger anledning att överväga en sanktion. Sådan skrivelse kommer att skickas till Nordnet i början av nästa år, och Nordnet kommer att få tillfälle att yttra sig om innehållet.

– Bakgrunden till det här ärendet är handeln med aktier i Moment Group i februari, vilken var väldigt speciell. Bolaget gjorde en emission med komplexa villkor, vilken marknaden hade svårt att tolka. Aktien upplevdes som felprissatt på börsen med stora svängningar och intensiv handel som följd. Dessutom skedde flera handelsstopp under dagen. Ett antal av våra kunder valde att ta korta positioner i Moment Group, och i samband med detta kunde vi konstatera att vi behövde göra en översyn av våra processer kring blankning för att säkerställa täckning av korta positioner i alla situationer, vilket vi på samma gång också informerade Finansinspektionen om, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Sedan ärendet startade i våras har vi haft en konstruktiv dialog med Finansinspektionen kring våra interna rutiner och processer för blankning. Vi har träffat dem i möte, och de har begärt och också fått in skriftligt material. Vi har även fått möjlighet att presentera hur vi ser på situationen. Det närmare innehållet i dialogen kan vi inte gå in på i detta skede, med hänsyn till att ärendet inte är slutbehandlat, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Jag vill inte föregripa vad Finansinspektionens process kommer att leda fram till, men ett möjligt utfall är naturligtvis att vi tilldelas en sanktion. Storleken på en eventuell sanktion vill jag inte spekulera i, vi får helt enkelt avvakta den fortsatta utredningen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 13:30 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.