2010-06-30

Nordnet förstärker banksatsning genom förvärv av Konsumentkredit

Nordnet AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Konsumentkredit i Sverige AB (”Konsumentkredit”). Köpeskillingen uppgår till cirka 250 MSEK. Förvärvet finansieras till 70 procent med nyemitterade aktier i Nordnet och 30 procent kontant via förlagslån som tecknas av säljarna. Konsumentkredit är en strategisk pusselbit i Nordnets banksatsning, och tillför betydande kunskap inom riskbedömning, försäljning och administration av låneprodukter. Vinst per aktie beräknas öka med 0,30-0,35 kr per år genom förvärvet med en förväntad resultateffekt om cirka 6-7 MSEK före skatt per månad.

Nordnet har som vision att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018 och breddar därför successivt sitt erbjudande till att omfatta olika typer av spar- och banktjänster. Som ytterligare ett led i satsningen på banktjänster har Nordnet tecknat avtal om att förvärva Konsumentkredit.

– Nordnet ska bli Nordens ledande bank inom sparande, och genom förvärvet av Konsumentkredit kommer vi ett steg närmare den visionen. Bolaget blir en strategisk pusselbit i vår satsning att kunna erbjuda våra kunder ett komplett bankerbjudande och tillför värdefull kunskap inom riskbedömning, försäljning och administration av låneprodukter. Detta kommer att gagna oss i vår fortsatta resa och leda till en bättre låneprodukt för Nordnets kunder, säger Carl-Viggo Östlund, vd på Nordnet.

Konsumentkredit erbjuder blancolån och har idag en utlåning motsvarande 1,4 miljarder kronor fördelat på 20 000 kunder. För verksamhetsåret 2009 uppgick Konsumentkredits rörelseresultat till 57 MSEK. Eget kapital uppgår till cirka 75 MSEK. Konsumentkredit kommer efter förvärvet att kvarstå som ett separat bolag och varumärke. På sikt avser Nordnet att erbjuda blancolån under eget namn.

Förvärvet sker mot en köpeskilling om cirka 250 MSEK varav cirka 75 MSEK utgörs av eget kapital. Köpeskillingen fördelas på 70 procent nyemitterade aktier i Nordnet och 30 procent kontant. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 6 478 665 st, vilket medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,9 procent. Priset per aktie har fastställts baserat på volymvägd genomsnittskurs de 15 sista handelsdagarna i april 2010. Resultateffekten för Nordnet förväntas att bli cirka 6-7 MSEK före skatt per månad och vinsten per aktie beräknas öka med ca 0,30-0,35 kr per år efter transaktionen.

Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande från Finansinspektionen samt godkännande av apportemission avseende köpeskillingens aktiedel vid extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ). Ägare till mer än 50 procent av Nordnets aktier och röster har förbundit sig att rösta för förslaget.

Säljgruppen består av bland andra Konsumentkredits vd Harald Kjessler, E. Öhman J:or AB och Tom Dinkelspiel. Ledamöter i Nordnets styrelse som ansetts jäviga har inte deltagit i handläggningen av frågan eller i beslutet om förvärv.

För mer information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, +46 (0)70-609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.